ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์
Dr. Tidarat PUANGPAIROTE

ชื่อ-สกุลดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
สถานที่ทำงานภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องทำงานB406
โทรศัพท์+66 7428 8520
อีเมล์tidarat.pu@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=1CSt3ToAAAAJ&h
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Tidarat_Puangpairote3
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2558ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (ด้านพืช)มหาวิทยาลัยมหิดล
2551วท.ม.วิทยาการพืชมหาวิทยาลัยมหิดล
2547วท.บ.ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1)มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ

 • Plant cytogenetics and molecular plant cytogenetics in plants especially in family Zingiberaceae, Orchidaceae and seagrass
 • Fertility and hybridity in plants
 • Sex determination in plants
 • Plant biogeography
 • Cell biology in plants
 • Toxicity and genotoxicity of chemicals using plant bioassays
งานวิจัยปัจจุบัน

 • Karyotype studies of genus Zingiber in Thailand
 • Cytotaxonomy of Genus Acmella in Thailand
 • Toxicity and genotoxicity of glyphosate using Allium and Vicia bioassays
 • Sex determination in Salacca spp.
 • Cytological study of family Zingiberaceae, Orchidaceae and Taccaceae
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 1. Karyotype Analysis of Four Cultivated Species in Genus Zingiber (Zingiberaceae) from Thailand. Poster Presentation. The 13th Botanical Conference of Thailand. Srinakharinwirot University. 14-15 June 2019.
 2. Development of Gentian Violet Solution for Substitution of Carbol Fuchsin
  in Plant Chromosome Staining. Poster Presentation. The 21st National Genetics Conference. The Zign Hotel, Chonburi. 20-22 June 2019.
 3. Soonthornkalump, S., Meesawat, U., Souvannakhoummane and Puangpairote, T. 2018. Shoot multiplication and preliminary study on chromosome numbers of Curcuma graminifolia (K.Larsen & Jenjitt.) Skornick., rare and endemic species from Laos. 8 th Zingiberales symposium, Singapore, 23-27 th July, 2018. (Poster presentation)
 4. Pitaktham, T., Phiphitphibunsuk, W., Jenjittikul, T., Suwanphakdee, C. and Puangpairote, T. 2018. Chromosome study of some Acmella (Asteraceae) in Thailand. The 12th Botanical Conference of Thailand, June 14-16, 2018, Faculty of Science, Mahasarakham University, THAILAND. (Poster presentation)
 5. Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017). Karyomorphological analysis of Paphiopedilum from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.
 6. Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017). Polyploidy in Phytoestrogen Producing Curcuma from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.
 7. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2015). Local utilization and variation of phytoestrogen-producing Curcuma (wan-chak-motluk) in Thailand. The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae, August 17-21, 2015, The Empress Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai Province, THAILAND. (Poster presentation)
 8. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2014). Karyological investigation of some phytoestrogen-producing Curcuma in Thailand (Abstract). in: The 16th Flora of Thailand Conference, September 7-12, 2014, Kew Royal Botanical Gardens, ENGLAND. Page 16-17.
 9. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2014). Karyological investigation of some phytoestrogen-producing Curcuma in Thailand. The 16th Flora of Thailand Conference, September 7-12, 2014, Kew Royal Botanical Gardens, Endland. (Oral presentation)
 10. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jonnson, K. and Jenjittikul, T. (2010). Karyology of some slipper orchids (Paphiopedilum spp.) using conventional and enzymatic squash technique. The 5th Conference on Science and Technology for Youth, March 19-20, 2010, Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangna, Samutprakan Province, THAILAND. (Poster presentation)
 11. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jónsson, K. and Jenjittikul, T. (2009). Cytogenetic characterization of Paphiopedilum (ORCHIDACEAE) in Thailand (Abstract). In: The 3rd Botanical Conference of Thailand, March 25-27, 2009, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, THAILAND. Page 15.
 12. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jónsson, K. and Jenjittikul, T. (2009). Cytogenetic characterization of Paphiopedilum (ORCHIDACEAE) in Thailand. The 3rd Botanical Conference of Thailand, March 25-27, 2009, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, THAILAND. (Oral presentation)
 13. Puangpairote, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2004). Application of the modified allium test using Allium sp. for screening of toxicity and genotoxicity of zinc plating wastewater pretreatment. The 20th Anniversary of DPST Scholarship. April 1-2, 2004, IMPACT Meung-Thong Tha-nee, Nonthaburi Province, THAILAND. (Poster presentation)
 14. Puangpairote, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2004). Application of the modified allium test using Allium sp. for screening of toxicity and genotoxicity of zinc plating wastewater pretreatment. The 5th Science Exhibition, March 11, 2004, Faculty of Science, Mahidol University, THAILAND. (Poster presentation)
 15. Puangpairote, T., Sri-aram, S., Bua-pet, P., Soontornchainaksaeng, P. and Jenjittikul, T. (2003). Karyotype Studies of Some Crinum spp. The 4 th Science Exhibition 2003, Faculty of Science, Mahidol University, THAILAND. (Poster presentation)
ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Hiranphan R, Hiranphan P, Puangpairote T, Prathep A, Eksomtramage L. 2020. Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharita-ceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 57–63
 2. Peerakietkhajorn S, Puangpairote T. 2019. Effects of phosphorus on survival and growth of fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae. Burapha Science Journal 24(2): 806–816
 3. Peerakietkhajorn, S., Puangpairote, T. (2019). Effects of phosphorus on survival and growth of fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae. Burapha Science Journal. 24 (2).
 4. รัตนา หิรัญพันธุ์ เพทาย หิรัญพันธุ์ ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ และ ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์. 2562. การพัฒนาสีย้อมโครโมโซมพืชจากยาม่วงเจนเชียล ไวโอเลตเพื่อทดแทนการใช้สีคาร์โบ ฟุคซิน. ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (หน้า 266-273). โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี.
 5. Chantanaorrapint, S., Puangpairote, T., Sae Wai, J. and Chantanaorrapint, A. (2017). Note on Goodyera lanceolata (Orchidaceae), a mysterious orchid species. Polish Botanical Journal 62(2): 229–232.
 6. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2016). Natural triploidy in phyto-oestrogen producing Curcuma species and cultivars from Thailand. Euphytica, 208: 47-61. (DOI 10.1007/s10681-015-1497-x)
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-101หลักชีววิทยา 1
331-101ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
331-102ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
331-106ปฏิบัติการชีววิทยา
330-300ชีววิทยาของเซลล์
330-406ชีววิทยามลพิษ
330-475สัมมนาทางชีววิทยา
331-491โครงงานทางชีววิทยา 1
330-575ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤกษศาสตร์
330-602เซลล์วิทยาขั้นสูง
330-677สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ 1
330-678สัมมนาทางพฤกษศาสตร์ 2
330-682หัวข้อพิเศษทางชีววิทยา 1
330-684ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 1
331-692วิทยานิพนธ์
331-696วิทยานิพนธ์
NameDr. Tidarat PUANGPAIROTE
Academic positionLecturer
Present
employment
(Building and room)
Department of Biology, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
Telephone+66 7428 8520
E-mailtidarat.pu@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=1CSt3ToAAAAJ&h
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Tidarat_Puangpairote3
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2015Ph.D.BiotechnologyMahidol University, Thailand
2008M.Sc.Plant ScienceMahidol University, Thailand
2004B.Sc.BiologyMahidol University, Thailand
Field of Interests

 • Plant cytogenetics and molecular plant cytogenetics in plants especially in family Zingiberaceae, Orchidaceae and seagrass
 • Fertility and hybridity in plants
 • Sex determination in plants
 • Plant biogeography
 • Cell biology in plants
 • Toxicity and genotoxicity of chemicals using plant bioassays
Current Researches

 • Karyotype studies of genus Zingiber in Thailand
 • Cytotaxonomy of Genus Acmella in Thailand
 • Toxicity and genotoxicity of glyphosate using Allium and Vicia bioassays
 • Sex determination in Salacca spp.
 • Cytological study of family Zingiberaceae, Orchidaceae and Taccaceae
CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

 1. Karyotype Analysis of Four Cultivated Species in Genus Zingiber (Zingiberaceae) from Thailand. Poster Presentation. The 13th Botanical Conference of Thailand. Srinakharinwirot University. 14-15 June 2019.
 2. Development of Gentian Violet Solution for Substitution of Carbol Fuchsin
  in Plant Chromosome Staining. Poster Presentation. The 21st National Genetics Conference. The Zign Hotel, Chonburi. 20-22 June 2019.
 3. Soonthornkalump, S., Meesawat, U., Souvannakhoummane and Puangpairote, T. 2018. Shoot multiplication and preliminary study on chromosome numbers of Curcuma graminifolia (K.Larsen & Jenjitt.) Skornick., rare and endemic species from Laos. 8 th Zingiberales symposium, Singapore, 23-27 th July, 2018. (Poster presentation)
 4. Pitaktham, T., Phiphitphibunsuk, W., Jenjittikul, T., Suwanphakdee, C. and Puangpairote, T. 2018. Chromosome study of some Acmella (Asteraceae) in Thailand. The 12th Botanical Conference of Thailand, June 14-16, 2018, Faculty of Science, Mahasarakham University, THAILAND. (Poster presentation)
 5. Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017). Karyomorphological analysis of Paphiopedilum from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.
 6. Puangpairote T., Anamthawat-Jonsson K. and Soontornchainaksaeng P. (2017). Polyploidy in Phytoestrogen Producing Curcuma from Thailand. SCANDEM 2017, The 68th Annual conference of the Nordic Microscopy Society, Reykjavik, Iceland, 5th-9th June 2017.
 7. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2015). Local utilization and variation of phytoestrogen-producing Curcuma (wan-chak-motluk) in Thailand. The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae, August 17-21, 2015, The Empress Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai Province, THAILAND. (Poster presentation)
 8. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2014). Karyological investigation of some phytoestrogen-producing Curcuma in Thailand (Abstract). in: The 16th Flora of Thailand Conference, September 7-12, 2014, Kew Royal Botanical Gardens, ENGLAND. Page 16-17.
 9. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2014). Karyological investigation of some phytoestrogen-producing Curcuma in Thailand. The 16th Flora of Thailand Conference, September 7-12, 2014, Kew Royal Botanical Gardens, Endland. (Oral presentation)
 10. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jonnson, K. and Jenjittikul, T. (2010). Karyology of some slipper orchids (Paphiopedilum spp.) using conventional and enzymatic squash technique. The 5th Conference on Science and Technology for Youth, March 19-20, 2010, Bangkok International Trade & Exhibition Center (BITEC), Bangna, Samutprakan Province, THAILAND. (Poster presentation)
 11. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jónsson, K. and Jenjittikul, T. (2009). Cytogenetic characterization of Paphiopedilum (ORCHIDACEAE) in Thailand (Abstract). In: The 3rd Botanical Conference of Thailand, March 25-27, 2009, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, THAILAND. Page 15.
 12. Puangpairote, T., Soontornchainaksaeng, P., Anamthawat-Jónsson, K. and Jenjittikul, T. (2009). Cytogenetic characterization of Paphiopedilum (ORCHIDACEAE) in Thailand. The 3rd Botanical Conference of Thailand, March 25-27, 2009, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, THAILAND. (Oral presentation)
 13. Puangpairote, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2004). Application of the modified allium test using Allium sp. for screening of toxicity and genotoxicity of zinc plating wastewater pretreatment. The 20th Anniversary of DPST Scholarship. April 1-2, 2004, IMPACT Meung-Thong Tha-nee, Nonthaburi Province, THAILAND. (Poster presentation)
 14. Puangpairote, T. and Soontornchainaksaeng, P. (2004). Application of the modified allium test using Allium sp. for screening of toxicity and genotoxicity of zinc plating wastewater pretreatment. The 5th Science Exhibition, March 11, 2004, Faculty of Science, Mahidol University, THAILAND. (Poster presentation)
 15. Puangpairote, T., Sri-aram, S., Bua-pet, P., Soontornchainaksaeng, P. and Jenjittikul, T. (2003). Karyotype Studies of Some Crinum spp. The 4 th Science Exhibition 2003, Faculty of Science, Mahidol University, THAILAND. (Poster presentation)
Articles/Books/Book chapters

 1. Hiranphan R, Hiranphan P, Puangpairote T, Prathep A, Eksomtramage L. 2020. Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharita-ceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 57–63
 2. Peerakietkhajorn S, Puangpairote T. 2019. Effects of phosphorus on survival and growth of fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae. Burapha Science Journal 24(2): 806–816
 3. Peerakietkhajorn, S., Puangpairote, T. (2019). Effects of phosphorus on survival and growth of fairy shrimp, Streptocephalus sirindhornae. Burapha Science Journal. 24 (2).
 4. รัตนา หิรัญพันธุ์ เพทาย หิรัญพันธุ์ ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ และธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์. 2562. การพัฒนาสีย้อมโครโมโซมพืชจากยาม่วงเจนเชียล ไวโอเลตเพื่อทดแทนการใช้สีคาร์โบ ฟุคซิน. ในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 21 (หน้า 266-273). โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี.
 5. Chantanaorrapint, S., Puangpairote, T., Sae Wai, J. and Chantanaorrapint, A. (2017). Note on Goodyera lanceolata (Orchidaceae), a mysterious orchid species. Polish Botanical Journal 62(2): 229–232.
 6. Puangpairote, T., Maknoi, C., Jenjittikul, T., Anamthawat-Jónsson, K. and Soontornchainaksaeng, P. (2016). Natural triploidy in phyto-oestrogen producing Curcuma species and cultivars from Thailand. Euphytica, 208: 47-61. (DOI 10.1007/s10681-015-1497-x)
Courses
CodeSubject
330-101PRINCIPLE OF BIOLOGY I
331-101PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
331-102PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
331-106BIOLOGY LABORATORY
330-300CELL BIOLOGY
330-406POLLUTION BIOLOGY
330-475SEMINAR IN BIOLOGY
331-491PROJECTS IN BIOLOGY I
330-575RESEARCH METHODS IN BOTANY
330-602ADVANCED CELL BIOLOGY
330-677SEMINAR IN BOTANY I
330-678SEMINAR IN BOTANY II
330-682SPECIAL TOPICS IN BIOLOGY I, CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
330-684SPECIAL PROBLEM IN BIOLOGY I
331-692THESIS
331-696THESIS