บุคลากร
(Staff)

ผู้บริหาร (Administrators)
อาจารย์ (Academic Staffs)
 1. ผศ. ดร. กริ่งผกา วังกุลางกูร Asst. Prof. Dr. Kringpaka WANGKULANGKUL
 2. ผศ. ดร. กฤติกา แก้วจำนง Asst. Prof. Dr. Krittika KAEWCHUMNONG
 3. รศ. ดร. กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ Assoc. Prof. Dr Kitichate SRIDITH
 4. อ. ขวัญ นวลเจริญ Mr. Kwan NUALCHAROEN
 5. ผศ. ดร. จรัล ลีรติวงศ์ Asst. Prof. Dr. Charan LEERATIWONG
 6. ผศ. ดร. จารุวรรณ มะยะกุล Asst. Prof. Dr. Jaruwan MAYAKUN
 7. อ. เจริญศักดิ์ แซ่ไว่ Mr. Jareansak SAE WEI (ลาศึกษาต่อ)
 8. ดร. ชัชวาล หมื่นโพธิ์ Dr. Chutchawan MUENPO
 9. ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์ Dr. Tidarat PUANGPAIROTE
 10. ดร. ดาร์เนีย เจ๊ะหะ Dr. Dania CHEAHA
 11. ดร. นาวี หนุนอนันต์ Dr. Nawee NOON-ANANT
 12. ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ Dr. Patamarerk ENGSONTIA
 13. ผศ. ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร Asst. Prof. Dr. Pimchanok BUAPET
 14. ดร. รุจินาถ ศรีวุ่น Dr. Rujinard SRIWOON
 15. รศ. ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ Assoc. Prof. Ladda EKSOMTRAMAGE
 16. ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี Dr. Lompong KLINNAWEE
 17. ผศ. ดร. วชิระ เหล็กนิ่ม Asst. Prof. Dr. Vachira LHEKNIM
 18. ผศ. ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร Asst. Prof. Dr. Saranya PEERAKIETKHAJORN
 19. อ. ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง Mr. Sakanan PLATHONG
 20. ดร. ศันสรียา วังกุลางกูร Dr. Sansareeya WANGKULANGKUL
 21. รศ. ดร. สหัช จันทนาอรพินท์ Assoc. Prof. Dr. Sahut CHANTANAORRAPINT
 22. ผศ. ดร. สาระ บำรุงศรี Asst. Prof. Dr. Sara BAMRUNGSRI
 23. ดร. สิงโต บุญโรจน์พงศ์ Dr. Singtoe BOONROTPONG
 24. อ. อริยา เดชธราดล Miss. Ariya DEJTARADOL
 25. รศ. ดร. อัญชนา ประเทพ Asst. Prof. Dr. Anchana PRATHEP
 26. รศ. ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ Assoc. Prof. Dr. Upatham MEESAWAT
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (Academic Support Staff)
บุคลากรสายสนับสนุนบริหาร (Administration Staff)
บุคลากรสายลูกจ้างประจำ (Supporting Staffs)