ผศ. ดร. สาระ บำรุงศรี
Asst. Prof. Dr. Sara BUMRUNGSRI

ชื่อ-สกุลผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องทำงานวท 243
โทรศัพท์+66 7428 8537
อีเมล์sara.b@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=ZAR02OoAAAAJ&hl=en
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Sara_Bumrungsri2
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2545Ph.D.Conservation BiologyUniversity of Aberdeen, United Kingdom
2540วท.ม.ชีววิทยาป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2536วท.บ.วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัยที่สนใจ

 • Bat-plant interaction especially pollination ecology and seed dispersal
 • Ecosystem services by bats including pest regulation, pollination etc.
 • Rubber Agroforestry and forest restoration
 • Conservation–biology based research
งานวิจัยปัจจุบัน

 • Foraging ecology of insect eating bats in rice field
 • Foraging ecology of fruit eating bat
 • Forest restoration in limestone mining
 • Rubber agroforest and FSC certification
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Voigt CC, Kravchenko K, Liechti F, Bumrungsri S. 2020. Skyrocketing flights as a previously unrecognized behaviour of open-space foraging bats. Acta Chiropterologica 21(2): 331–339.
 2. Warren‐Thomas E, Nelson L, Juthong W, Bumrungsri S, Brattström O, Stroesser L, Chambon B, Penot É, Tongkaemkaew U, Edwards DP, Dolman PM. 2019. Rubber agroforestry in Thailand provides some biodiversity benefits without reducing yields. Journal of Applied Ecology 57: 17–30
 3. Sritongchuay T, Hughes AC, Memmott J, Bumrungsri S. 2019. Forest proximity and lowland mosaic increase robustness of tropical pollination networks in mixed fruit orchards. Landscape and Urban Planning 192: 103646.
 4. Kittitornkool J, Kaewwongsri P, Kaewwongsri P, Tongkam P, Bumrungsri S, Sawngchote P. 2019. Livelihoods of small-scale rubber farmers: A comparative study of rubber agroforestry systems and monocropping rubber plots in Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences 40: 420–426
 5. Tuanjit Sritongchuay, Alice C Hughes, Bumrungsri, S. 2019. The role of bats in pollination networks is influenced by landscape structure. Global Ecology and Conservation 20: e00702
 6. David Costantini, Gábor Á Czirják, Paco Bustamante, Bumrungsri, S., Christian C Voigt. 2019. Impacts of land use on an nsectivorous tropical bat: The importance of mercury, physio-immunology and trophic position. Science
  of The Total Environment 671: 1077-1085.
 7. Nutjarin Petkliang, George A Gale, Dianne H Brunton, Bumrungsri, S.. 2019. Geographical variation in breeding chronology of Germain’s swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani) in southern Thailand. Pacific Conservation Biology 25: 174-183.
 8. Tuan N Nguyen, Annop Ruangwiset, Bumrungsri, S.. 2019. Vertical stratification in foraging activity of Chaerephon plicatus (Molossidae, Chiroptera) in Central Thailand. Mammalian Biology 96:1-6.
 9. Kantima Thongjued, Wilaiwan Chotigeat, Bumrungsri, S., Phuvadol Thanakiatkrai, Thitika Kitpipit 2019. A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular ecology resources 19: 91-701.
 10. Nittaya Ruadreo, Christian C Voigt, Bumrungsri, S.. 2019. Large dietary niche overlap of sympatric open-space foraging bats revealed by carbon and nitrogen stable isotopes. Acta Chiropterologica 20: 329-341.
 11. Supawan Srilopan, Sopark Jantarit, and Bumrungsri, S. 2018. The wrinkle-lipped free-tailed bat (*Chaerephon plicatus* Buchannan, 1800) feed mainly on brown planthopper in rice field, central Thailand. Acta Chiropterologica 20: 207-219.
 12. Alyssa B Stewart, Tuanjit Sritongchuay, Piyakarn Teartisup, Sakonwan Kaewsomboon, Bumrungsri, S.. 2018. Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity, Bangkok, Thailand. PeerJ 6: e5335.
 13. Wayo, K., Phankaew, C., Stewart, A. and Bumrungsri, S. 2018. Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian. Journal of Tropical Ecology 34: 41-52.
 14. Salema, C., Gale, G. and Bumrungsri, S. 2018. Nest-site selection by Common Green Magpie (Cissa chinensis) in a tropical dry evergreen forest, northeast Thailand. The Wilson Journal of Ornithology 130(1): 256-261.
 15. Dhungana, R., Savini, T., Karki, J., Dhakal, M., Lamichhane, B. and Bumrungsri, S. 2017. Living with tigers Panthera tigris: Patterns, correlates, and contexts of human-tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal; Oryx 52: 55-65.
 16. Roeleke, M., Bumrungsri, S. and Voigt, C. 2017. Bats probe the aerosphere during landscape‐guided altitudinal flights. Mammal Review 48: 7-11.
 17. Petkliang, N., Gale, G., Brunton, D. and Bumrungsri, S. 2017. Wetland, Forest, and Open Paddy Land Are the Key Foraging Habitats for Germain’s Swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani) in Southern Thailand. Tropical Conservation Science 10: 1-12.
 18. Sritongchuay, T. and Bumrungsri, S. 2017. Effects of forest proximity on fruit set and visitor body size of Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. in Southern Thailand. Malayan Nature Journal 69: 91-98.
 19. Srilopan, S., Jantarit, S. and Bumrungsri, S. 2017. The wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchanan, 1800) feeds mainly on brown planthoppers in rice fields of central Thailand. Acta Chiropterologica, accepted paper.
 20. Saksongmuang, V., Mayashita, T., Maneerat, T. and Bumrungsri, S. 2017. Population dynamics and prey composition of Tetragnatha spiders (Araneae: Tetragnathidae) in rice field of southern Thailand. The Journal Applied Entomology and Zoology, accepted paper.
 21. Kaewsaro, K., Nuanplab, S., Bumrungsri, S. and Khuituan, P. 2017. Furosemide suppresses ileal and colonic contractility via interactions with GABA-A receptor in mice. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 44: 1155-1165.
 22. เจนจิรา ฟุ้งจันทึก, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, สาระ บำรุงศรี และสมชาย พลเยี่ยม. 2016. ระบบการสืบพันธุ์ของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus (HORSFIELD, 1823)); วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 23: 11-19.
 23. Petcharad, B., Miyashita, T., Gale, G., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2016. Spatial patterns and environmental determinants of community composition of web-building spiders in understory across edges between rubber plantations and forests. Journal of Arachnology 44: 182-193.
 24. Ith, S., Bumrungsri, S., Thomas, N., Bates, P., Willette, D., Khan, F., Wonglapsuwan, M., Soisook, P., Maryanto, I., Huang, J. and Furey, N. 2016. Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica 18: 141-161.
 25. Soisook, P., Karapan, S., Srikrachang, M., Dejtaradol, A., Nualcharoen, K., Bumrungsri, S., Oo, S., Aung, M., Bates, P., Harutyunyan, M., Bus, M. and Bogdanowicz, W. Hill Forest Dweller: A New Cryptic Species of Rhinolophus in the 'pusillus Group' (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR 2016. Acta Chiropterologica 18: 117-139.
 26. Sritongchuay, T., Kremen, C. and Bumrungsri, S. 2016. Effects of forest and cave proximity on fruit set of tree crops in tropical orchards in Southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 32: 269-279.
 27. Maas, B., Karp, D., Bumrungsri, S., Darras, K., Gonthier, D., Huang, J., Lindell, C., Maine, J., Mestre, L., Michel, N., Morrison, E., Perfecto, I., Philpott, S., Sekercioglu, C., Silva, R., Taylor, P., Tscharntke, T., Van Bael, S., Whelan, C. and Williams-guillen, K. 2016. Bird and bat predation services in tropical forests and agroforestry landscapes. Biological Reviews 91: 1081-1101.
 28. Pushpa, A., Racey, P., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. Home-Range and Foraging Areas of the Dawn Bat Eonycteris spelaea in Agricultural Areas of Thailand. Acta Chiropterologica 17: 307-319.
 29. Acharya, P., Racey, P., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. FEEDING BEHAVIOUR OF THE DAWN BAT (EONYCTERIS SPELAEA) PROMOTES CROSS POLLINATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT PLANTS IN SOUTHEAST ASIA. Journal of Pollination Ecology 15: 44-50.
 30. Acharya, P., Racey, P., Mcneil, D., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. Timing of Cave Emergence and Return in the Dawn Bat (Eonycteris spelaea, Chiroptera: Pteropodidae) in Southern Thailand. Mammal Study 40: 47-52.
 31. Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N., Bates, P., Wonglapsuwan, M., Khan, F., Thong, V., Soisook, P., Satasook, C. and Thomas, N. 2015. Taxonomic implications of geographical variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. ZOOLOGICAL STUDIES 54: 31.
 32. Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S. and Kumarnsit, E. 2015. Characterization of in utero valproic acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory bulb. Neuroscience Research 98: 28-34.
 33. Sanamxay, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C. and Bates, P. 2015. A summary of the taxonomy and distribution of the red giant flying squirrel, Petaurista petaurista (Sciuridae, Sciurinae, Pteromyini), in mainland Southeast Asia with the first record from Lao LAO 2015. Mammalia 79: 305-314.
 34. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Karapan, S. and Bates, P. 2014. The discovery of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides new information on the distribution and conservation status of this data deficient species. Songklanakarin Journal of Science and Technology 36: 577-582.
 35. T.c, W., K, D., Bumrungsri, S., T, T. and A.-m, K. 2017. Bat pest control contributes to food security in Thailand. Biological Conservation 171: 220-223.
 36. Petcharad, B., Bumrungsri, S., Douangboubpha, B. and Tanikawa, A. 2014. The first records of Cyclosa bifida (Araneae: Araneidae) from thailand and laos with redescription of the male and female. Acta Arachnologica 63: 27-30.
 37. Jantarapakdeewong, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Xayavong, S., Xayaphet, V., Satasook, C. and Bates, P. 2013. Rediscovery of Biswamoyopterus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae: Pteromyini) in Asia, with the description of a new species from Lao PDR. ZOOTAXA 3686: 471-481.
 38. Norkaew, T., Hideaki, O., Sriburee, P., Tanabe, K., Tharavichitkul, P. and Bumrungsri, S. 2013. Detection of Environmental Sources of Histoplasma capsulatum in Chiang Mai, Thailand, by Nested PCR. MYCOPATHOLOGIA 176: 395-402.
 39. Gibson, L., Lynam, A., Bradshaw, C., He, F., Bickford, D., Woodruff, D., Bumrungsri, S. and Laurance, W. 2013. Near-Complete Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest Fragmentation. SCIENCE 341: 1508-1510.
 40. Pearch, M., Bumrungsri, S., Schwenninger, J. and Harrison, D. 2013. A review of the Cainozoic small mammal fauna of Thailand with new records (Chiroptera; Scandentia; Eulipotyphla) from the late Pleistocene. Cainozoic Research 10: 59-98.
 41. Bumrungsri, S., Duncan, L., Colin, H., Sripaoraya, E., Kitpipit, T. and Paul A, R. 2013. The dawn bat, Eonycteris spelaea Dobson (Chiroptera: Pteropodidae) feeds mainly on pollen of economically important food plants in Thailand. ACTA CHIROPTEROLOGICA 15: 95-104.
 42. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Bumrungsri, S. and Jones, G. 2012. The projected effects of climatic and vegetation changes on the distribution and diversity of Southeast Asian bats. Global Change Biology 18: 1854-1865.
 43. Kingsada, P., Douangboubpha, B., Saveng, I., Furey, N., Soisook, P., Bumrungsri, S., Satasook, C., Thong, V., Csorba, G., Harrison, D., Pearch, M., Bates, P. and Thomas, N.A. 2011. Checklist of bats from Cambodia, including the first record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae), with additional information from Thailand and Vietnam. Cambodian Journal of Natural History 1: 49-59.
 44. Ith, S., Soisook, P., Bumrungsri, S., Kingston, T., Puechmaille, S., Struebig, M., Hla Bu, S., Thong, V., Furey, N., Thomas, N. and Bates, P. 2011. A taxonomic review of Rhinolophus coelophyllus Peters 1867 and R. shameli Tate 1943 (Chiroptera: Rhinolophidae) in continental Southeast Asia. Acta Chiropterologica 13: 41-59.
 45. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C., Soisook, P., Hla Bu, S., Aul, B., Harrison, D., Pearch, M., Thomas, N. and Bates, P. 2011. A new species of small Hipposideros (Chiroptera: Hipposideridae) from Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae Miller, 1902 from the Nicobar Islands. Acta Chiropterologica 13: 61-78.
 46. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuat, T., Jones, G. and Bumrungsri, S. 2011. Using echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, Emballonuridae, Nycteridae and Megadermatidae. Acta Chiropterologica 13: 447-455.
 47. Sritongchuay, T., Bumrungsri, S., Meesawat, U. and Mazer, S. 2010. STIGMA CLOSURE AND RE-OPENINGIN OROXTLUM INDICUM (BIGNONIACEAE): CAUSES AND CONSEQUENCES. American Journal of Botany 97: 136-143.
 48. Douangboubpha, B., Soisook, P., Bumrungsri, S., Murray, S., Puechmaille, S., Satasook, C., Hla Bu, S., Harrision, D. and Bates, P. 2010. A taxonomic review of Hipposideros halophyllus, with additional information on H. ater and H. cineraceus (Chiroptera: Hipposideridae) from Thailand and Myanmar. Acta Chiropterologica 12: 29-50.
 49. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Satasook, C., Thomas, N. and Bates, P. 2010. A taxonomic review of the Hipposideros bicolor species complex and H. pomona (Chiroptera: Hipposiseridae) in Thailand. Acta Chiropterologica 12: 415-438.
 50. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuay, T., Jones, G. and Bumrungsri, S. 2010. Echolocation call analysis and presence-only modelling as conservation monitoring tools for rhinolophoid bats in Thailand. Acta Chiropterologica 12: 311-327.
 51. Bumrungsri, S., Sripaoraya, E., Chanmethakul, T., Sridith, K. and Racey, P. 2009. The pollination ecology of durian (Durio zibethinus, Bombacaceae) in southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 25: 85-92.
 52. Puechmaille, S., Soisook, P., Yokubol, M., Piyapan, P., Gouilh, M., Mie, K.K., Kyaw K.K., Mackie, I., Bumrungsri, S., Dejtaradol, A. New, T., Bu, S.S.H., Satasook, C., Bates, P.J. and Teeling, E.C. 2009. Population size, distribution, threats and conservation status of two endangered bat species Craseonycteris thonglongyai and Hipposideros turpis. Endangered Species Research 8: 15-23.
 53. Leadprathom, K., Chimchome, V. and Bumrungsri, S. 2009. Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand. ARDEA 97: 457-461.
 54. Bumrungsri, S., Soisook, P., Satasook, C., Thong, V.D., Bu, S.S.H., Harrison, D.L. and Bates, P. 2008. A taxonomic review of Rhinolophus stheno and R. malayanus (Chiroptera : Rhinolophidae) from continental Southeast Asia : an evaluation of echolocation call frequency in discriminating between cryptic species. Acta Chiropterologica 10: 221-224.
 55. Bumrungsri, S., Beaver, R., Phongpaichit, S. and Sittichaya, W. 2008. The infestation by an exotic ambrosia beetle, Euplatypus parallelus (F.) (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae) of Angsana trees (Pterocarpus indicus Willd.) in southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 30: 579-582.
 56. Bumrungsri, S., Harbit, A., Benzie, C., Carmouche, K., Sridith, K. and Racey, P. 2008. The pollination ecology of two species of Parkia (Mimosaceae) in southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 24: 467-475.
 57. Sritongchuay, T., Bumrungsri, S. and Sripao-raya, E. 2008. The pollination ecology of the late-successional tree, Oroxylum indicum (Bignoniaceae) in Thailand. Journal of Tropical Ecology 24: 477-484.
 58. Soisook, P., Bumrungsri, S., Dejtaradol, A., Francis, C., Csorba, G., Guillen-servent, A. and Bates, P. 2007. First records of Kerivould kachinensis (Chiroptera : Vespertilionidae) from Cambodia, Lao PDR and Thailand. ACTA CHIROPTEROLOGICA 9: 339-345.
 59. Bumrungsri, S., Leelapaibul, W. and Racey, P. 2007. Resource partitioning in sympatric Cynopterus bats in lowland tropical rain forest, Thailand. Biotropica 39: 241-248.
 60. Bumrungsri, S., Bumrungsri, W. and Racey, P. 2007. Reproduction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal of Zoology 272: 73-81.
 61. Bumrungsri, S., Harrison, D., Satasook, C., Prajakaitr, A., Thong-aree, S. and Bates, P. 2006. A review of bat research in Thailand with eight new species records for the country. Acta Chiropterologica 8: 325-359.
 62. Bumrungsri, S., Bumrungsri, W. and Racey, P. 2006. Reproduction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal of Zoology 272: 1-9.
 63. Bumrungsri, S., Sripaoraya, E. and Leelatiwong, C. 2006. A quantitative analysis of plant community structure in an abandoned rubber plantations on Kho-Hong Hill, southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol 28: 479-491.
 64. Rukleng, N., Kittitornkool, J. and Bumrungsri, S. 2006. The Development of Community Forest as a Learning Resource for the Youth with Community Participation: A Case Study of Khao Hua-Chang Community Forest, Tamot Subdistrict, Phatthalung Province. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 12: 255-271.
 65. Thong, V., Bumrungsri, S., Harrison, D., Pearch, M., Helgen, K. and Bates, P. 2006. New records of Microchiroptera (Rhinolophidae and Kerivoulinae) from Vietnam and Thailand. Acta Chiropterologica 8: 83-93.
 66. Bumrungsri, S. and Racey, P. 2005. Field Discrimination betwen Lasser Short-Nosed Fruit Bat (Cynopterus brachyotis Muller,1838) And Greater Short-Nosed Fruit Bat (C. Sphnx Vahl, 1797) Pthiroptera: Pteropodidae) In Southeast Thailand. Nat. His T. BULL. Soc. 53: 111-121.
 67. Leepaibul, W., Bumrurgsri, S. and Pattanawiboon, A. 2005. Diet of wrinkle-lipped free-tailed bat (Tadarida plicata Buchannan, 1800) in central Thailand: insectivorous bats potectially act as biological pest control agents. Acta Chiropterologica 7: 111-119.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
315-201SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-250ECOLOGY
330-482CONSERVATION BIOLOGY
330-588EVOLUTIONARY ECOLOGY
330-559TROPICAL FOREST ECOLOGY
330-673SEMINAR IN BIOLOGY I
330-673SEMINAR IN ECOLOGY I
330-674SEMINAR IN ECOLOGY II
330-675SEMINAR IN BIOLOGY I
330-676SEMINAR IN ZOOLOGY II
330-770SEMINAR IN BIOLOGY I
330-771SEMINAR IN BIOLOGY II
331-250ECOLOGY LAB
331-270FIELD BIOLOGY
NameAsst. Prof. Dr. Sara BUMRUNGSRI
Academic positionAssistant Professor
Present
employment
(Building and room)
ST 243, Science and Technology Building
Department of Biology, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
Telephone+66 7428 8537
E-mailsara.b@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=ZAR02OoAAAAJ&hl=en
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Sara_Bumrungsri2
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2002Ph.D.Conservation BiologyUniversity of Aberdeen, United Kingdom
1997M.Sc.Forest BiologyKasetsart University, Thailand
1993B.Sc.ForestryKasetsart University, Thailand
Field of Interests

 • Bat-plant interaction especially pollination ecology and seed dispersal
 • Ecosystem services by bats including pest regulation, pollination etc.
 • Rubber Agroforestry and forest restoration
 • Conservation–biology based research
Current Researches

 • Foraging ecology of insect eating bats in rice field
 • Foraging ecology of fruit eating bat
 • Forest restoration in limestone mining
 • Rubber agroforest and FSC certification
CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

Articles/Books/Book chapters

 1. Voigt CC, Kravchenko K, Liechti F, Bumrungsri S. 2020. Skyrocketing flights as a previously unrecognized behaviour of open-space foraging bats. Acta Chiropterologica 21(2): 331–339.
 2. Warren‐Thomas E, Nelson L, Juthong W, Bumrungsri S, Brattström O, Stroesser L, Chambon B, Penot É, Tongkaemkaew U, Edwards DP, Dolman PM. 2019. Rubber agroforestry in Thailand provides some biodiversity benefits without reducing yields. Journal of Applied Ecology 57: 17–30
 3. Sritongchuay T, Hughes AC, Memmott J, Bumrungsri S. 2019. Forest proximity and lowland mosaic increase robustness of tropical pollination networks in mixed fruit orchards. Landscape and Urban Planning 192: 103646.
 4. Kittitornkool J, Kaewwongsri P, Kaewwongsri P, Tongkam P, Bumrungsri S, Sawngchote P. 2019. Livelihoods of small-scale rubber farmers: A comparative study of rubber agroforestry systems and monocropping rubber plots in Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences 40: 420–426
 5. Tuanjit Sritongchuay, Alice C Hughes, Bumrungsri, S. 2019. The role of bats in pollination networks is influenced by landscape structure. Global Ecology and Conservation 20: e00702
 6. David Costantini, Gábor Á Czirják, Paco Bustamante, Bumrungsri, S., Christian C Voigt. 2019. Impacts of land use on an nsectivorous tropical bat: The importance of mercury, physio-immunology and trophic position. Science
  of The Total Environment 671: 1077-1085.
 7. Nutjarin Petkliang, George A Gale, Dianne H Brunton, Bumrungsri, S.. 2019. Geographical variation in breeding chronology of Germain’s swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani) in southern Thailand. Pacific Conservation Biology 25: 174-183.
 8. Tuan N Nguyen, Annop Ruangwiset, Bumrungsri, S.. 2019. Vertical stratification in foraging activity of Chaerephon plicatus (Molossidae, Chiroptera) in Central Thailand. Mammalian Biology 96:1-6.
 9. Kantima Thongjued, Wilaiwan Chotigeat, Bumrungsri, S., Phuvadol Thanakiatkrai, Thitika Kitpipit 2019. A new cost‐effective and fast direct PCR protocol for insects based on PBS buffer. Molecular ecology resources 19: 91-701.
 10. Nittaya Ruadreo, Christian C Voigt, Bumrungsri, S.. 2019. Large dietary niche overlap of sympatric open-space foraging bats revealed by carbon and nitrogen stable isotopes. Acta Chiropterologica 20: 329-341.
 11. Supawan Srilopan, Sopark Jantarit, and Bumrungsri, S. 2018. The wrinkle-lipped free-tailed bat (*Chaerephon plicatus* Buchannan, 1800) feed mainly on brown planthopper in rice field, central Thailand. Acta Chiropterologica 20: 207-219.
 12. Alyssa B Stewart, Tuanjit Sritongchuay, Piyakarn Teartisup, Sakonwan Kaewsomboon, Bumrungsri, S.. 2018. Habitat and landscape factors influence pollinators in a tropical megacity, Bangkok, Thailand. PeerJ 6: e5335.
 13. Wayo, K., Phankaew, C., Stewart, A. and Bumrungsri, S. 2018. Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian. Journal of Tropical Ecology 34: 41-52.
 14. Salema, C., Gale, G. and Bumrungsri, S. 2018. Nest-site selection by Common Green Magpie (Cissa chinensis) in a tropical dry evergreen forest, northeast Thailand. The Wilson Journal of Ornithology 130(1): 256-261.
 15. Dhungana, R., Savini, T., Karki, J., Dhakal, M., Lamichhane, B. and Bumrungsri, S. 2017. Living with tigers Panthera tigris: Patterns, correlates, and contexts of human-tiger conflict in Chitwan National Park, Nepal; Oryx 52: 55-65.
 16. Roeleke, M., Bumrungsri, S. and Voigt, C. 2017. Bats probe the aerosphere during landscape‐guided altitudinal flights. Mammal Review 48: 7-11.
 17. Petkliang, N., Gale, G., Brunton, D. and Bumrungsri, S. 2017. Wetland, Forest, and Open Paddy Land Are the Key Foraging Habitats for Germain’s Swiftlet (Aerodramus inexpectatus germani) in Southern Thailand. Tropical Conservation Science 10: 1-12.
 18. Sritongchuay, T. and Bumrungsri, S. 2017. Effects of forest proximity on fruit set and visitor body size of Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. in Southern Thailand. Malayan Nature Journal 69: 91-98.
 19. Srilopan, S., Jantarit, S. and Bumrungsri, S. 2017. The wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus Buchanan, 1800) feeds mainly on brown planthoppers in rice fields of central Thailand. Acta Chiropterologica, accepted paper.
 20. Saksongmuang, V., Mayashita, T., Maneerat, T. and Bumrungsri, S. 2017. Population dynamics and prey composition of Tetragnatha spiders (Araneae: Tetragnathidae) in rice field of southern Thailand. The Journal Applied Entomology and Zoology, accepted paper.
 21. Kaewsaro, K., Nuanplab, S., Bumrungsri, S. and Khuituan, P. 2017. Furosemide suppresses ileal and colonic contractility via interactions with GABA-A receptor in mice. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 44: 1155-1165.
 22. เจนจิรา ฟุ้งจันทึก, วิจักขณ์ ฉิมโฉม, สาระ บำรุงศรี และสมชาย พลเยี่ยม. 2016. ระบบการสืบพันธุ์ของค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus (HORSFIELD, 1823)); วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 23: 11-19.
 23. Petcharad, B., Miyashita, T., Gale, G., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2016. Spatial patterns and environmental determinants of community composition of web-building spiders in understory across edges between rubber plantations and forests. Journal of Arachnology 44: 182-193.
 24. Ith, S., Bumrungsri, S., Thomas, N., Bates, P., Willette, D., Khan, F., Wonglapsuwan, M., Soisook, P., Maryanto, I., Huang, J. and Furey, N. 2016. Geographical Variation of Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in the Sundaic Subregion of Southeast Asia, including the Malay Peninsula, Borneo and Sumatra. Acta Chiropterologica 18: 141-161.
 25. Soisook, P., Karapan, S., Srikrachang, M., Dejtaradol, A., Nualcharoen, K., Bumrungsri, S., Oo, S., Aung, M., Bates, P., Harutyunyan, M., Bus, M. and Bogdanowicz, W. Hill Forest Dweller: A New Cryptic Species of Rhinolophus in the 'pusillus Group' (Chiroptera: Rhinolophidae) from Thailand and Lao PDR 2016. Acta Chiropterologica 18: 117-139.
 26. Sritongchuay, T., Kremen, C. and Bumrungsri, S. 2016. Effects of forest and cave proximity on fruit set of tree crops in tropical orchards in Southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 32: 269-279.
 27. Maas, B., Karp, D., Bumrungsri, S., Darras, K., Gonthier, D., Huang, J., Lindell, C., Maine, J., Mestre, L., Michel, N., Morrison, E., Perfecto, I., Philpott, S., Sekercioglu, C., Silva, R., Taylor, P., Tscharntke, T., Van Bael, S., Whelan, C. and Williams-guillen, K. 2016. Bird and bat predation services in tropical forests and agroforestry landscapes. Biological Reviews 91: 1081-1101.
 28. Pushpa, A., Racey, P., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. Home-Range and Foraging Areas of the Dawn Bat Eonycteris spelaea in Agricultural Areas of Thailand. Acta Chiropterologica 17: 307-319.
 29. Acharya, P., Racey, P., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. FEEDING BEHAVIOUR OF THE DAWN BAT (EONYCTERIS SPELAEA) PROMOTES CROSS POLLINATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT PLANTS IN SOUTHEAST ASIA. Journal of Pollination Ecology 15: 44-50.
 30. Acharya, P., Racey, P., Mcneil, D., Sotthibandhu, S. and Bumrungsri, S. 2015. Timing of Cave Emergence and Return in the Dawn Bat (Eonycteris spelaea, Chiroptera: Pteropodidae) in Southern Thailand. Mammal Study 40: 47-52.
 31. Ith, S., Bumrungsri, S., Furey, N., Bates, P., Wonglapsuwan, M., Khan, F., Thong, V., Soisook, P., Satasook, C. and Thomas, N. 2015. Taxonomic implications of geographical variation in Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) in mainland Southeast Asia. ZOOLOGICAL STUDIES 54: 31.
 32. Cheaha, D., Bumrungsri, S., Chatpun, S. and Kumarnsit, E. 2015. Characterization of in utero valproic acid mouse model of autism by local field potential in the hippocampus and the olfactory bulb. Neuroscience Research 98: 28-34.
 33. Sanamxay, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C. and Bates, P. 2015. A summary of the taxonomy and distribution of the red giant flying squirrel, Petaurista petaurista (Sciuridae, Sciurinae, Pteromyini), in mainland Southeast Asia with the first record from Lao LAO 2015. Mammalia 79: 305-314.
 34. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Karapan, S. and Bates, P. 2014. The discovery of Kerivoula krauensis (Chiroptera: Vespertilionidae) in southern peninsular Thailand provides new information on the distribution and conservation status of this data deficient species. Songklanakarin Journal of Science and Technology 36: 577-582.
 35. T.c, W., K, D., Bumrungsri, S., T, T. and A.-m, K. 2017. Bat pest control contributes to food security in Thailand. Biological Conservation 171: 220-223.
 36. Petcharad, B., Bumrungsri, S., Douangboubpha, B. and Tanikawa, A. 2014. The first records of Cyclosa bifida (Araneae: Araneidae) from thailand and laos with redescription of the male and female. Acta Arachnologica 63: 27-30.
 37. Jantarapakdeewong, D., Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Xayavong, S., Xayaphet, V., Satasook, C. and Bates, P. 2013. Rediscovery of Biswamoyopterus (Mammalia: Rodentia: Sciuridae: Pteromyini) in Asia, with the description of a new species from Lao PDR. ZOOTAXA 3686: 471-481.
 38. Norkaew, T., Hideaki, O., Sriburee, P., Tanabe, K., Tharavichitkul, P. and Bumrungsri, S. 2013. Detection of Environmental Sources of Histoplasma capsulatum in Chiang Mai, Thailand, by Nested PCR. MYCOPATHOLOGIA 176: 395-402.
 39. Gibson, L., Lynam, A., Bradshaw, C., He, F., Bickford, D., Woodruff, D., Bumrungsri, S. and Laurance, W. 2013. Near-Complete Extinction of Native Small Mammal Fauna 25 Years After Forest Fragmentation. SCIENCE 341: 1508-1510.
 40. Pearch, M., Bumrungsri, S., Schwenninger, J. and Harrison, D. 2013. A review of the Cainozoic small mammal fauna of Thailand with new records (Chiroptera; Scandentia; Eulipotyphla) from the late Pleistocene. Cainozoic Research 10: 59-98.
 41. Bumrungsri, S., Duncan, L., Colin, H., Sripaoraya, E., Kitpipit, T. and Paul A, R. 2013. The dawn bat, Eonycteris spelaea Dobson (Chiroptera: Pteropodidae) feeds mainly on pollen of economically important food plants in Thailand. ACTA CHIROPTEROLOGICA 15: 95-104.
 42. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Bumrungsri, S. and Jones, G. 2012. The projected effects of climatic and vegetation changes on the distribution and diversity of Southeast Asian bats. Global Change Biology 18: 1854-1865.
 43. Kingsada, P., Douangboubpha, B., Saveng, I., Furey, N., Soisook, P., Bumrungsri, S., Satasook, C., Thong, V., Csorba, G., Harrison, D., Pearch, M., Bates, P. and Thomas, N.A. 2011. Checklist of bats from Cambodia, including the first record of the intermediate horseshoe bat Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae), with additional information from Thailand and Vietnam. Cambodian Journal of Natural History 1: 49-59.
 44. Ith, S., Soisook, P., Bumrungsri, S., Kingston, T., Puechmaille, S., Struebig, M., Hla Bu, S., Thong, V., Furey, N., Thomas, N. and Bates, P. 2011. A taxonomic review of Rhinolophus coelophyllus Peters 1867 and R. shameli Tate 1943 (Chiroptera: Rhinolophidae) in continental Southeast Asia. Acta Chiropterologica 13: 41-59.
 45. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Satasook, C., Soisook, P., Hla Bu, S., Aul, B., Harrison, D., Pearch, M., Thomas, N. and Bates, P. 2011. A new species of small Hipposideros (Chiroptera: Hipposideridae) from Myanmar and a revaluation of the taxon H. nicobarulae Miller, 1902 from the Nicobar Islands. Acta Chiropterologica 13: 61-78.
 46. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuat, T., Jones, G. and Bumrungsri, S. 2011. Using echolocation calls to identify Thai bat species: Vespertilionidae, Emballonuridae, Nycteridae and Megadermatidae. Acta Chiropterologica 13: 447-455.
 47. Sritongchuay, T., Bumrungsri, S., Meesawat, U. and Mazer, S. 2010. STIGMA CLOSURE AND RE-OPENINGIN OROXTLUM INDICUM (BIGNONIACEAE): CAUSES AND CONSEQUENCES. American Journal of Botany 97: 136-143.
 48. Douangboubpha, B., Soisook, P., Bumrungsri, S., Murray, S., Puechmaille, S., Satasook, C., Hla Bu, S., Harrision, D. and Bates, P. 2010. A taxonomic review of Hipposideros halophyllus, with additional information on H. ater and H. cineraceus (Chiroptera: Hipposideridae) from Thailand and Myanmar. Acta Chiropterologica 12: 29-50.
 49. Douangboubpha, B., Bumrungsri, S., Soisook, P., Satasook, C., Thomas, N. and Bates, P. 2010. A taxonomic review of the Hipposideros bicolor species complex and H. pomona (Chiroptera: Hipposiseridae) in Thailand. Acta Chiropterologica 12: 415-438.
 50. Hughes, A., Satasook, C., Bates, P., Soisook, P., Sritongchuay, T., Jones, G. and Bumrungsri, S. 2010. Echolocation call analysis and presence-only modelling as conservation monitoring tools for rhinolophoid bats in Thailand. Acta Chiropterologica 12: 311-327.
 51. Bumrungsri, S., Sripaoraya, E., Chanmethakul, T., Sridith, K. and Racey, P. 2009. The pollination ecology of durian (Durio zibethinus, Bombacaceae) in southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 25: 85-92.
 52. Puechmaille, S., Soisook, P., Yokubol, M., Piyapan, P., Gouilh, M., Mie, K.K., Kyaw K.K., Mackie, I., Bumrungsri, S., Dejtaradol, A. New, T., Bu, S.S.H., Satasook, C., Bates, P.J. and Teeling, E.C. 2009. Population size, distribution, threats and conservation status of two endangered bat species Craseonycteris thonglongyai and Hipposideros turpis. Endangered Species Research 8: 15-23.
 53. Leadprathom, K., Chimchome, V. and Bumrungsri, S. 2009. Nesting ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand. ARDEA 97: 457-461.
 54. Bumrungsri, S., Soisook, P., Satasook, C., Thong, V.D., Bu, S.S.H., Harrison, D.L. and Bates, P. 2008. A taxonomic review of Rhinolophus stheno and R. malayanus (Chiroptera : Rhinolophidae) from continental Southeast Asia : an evaluation of echolocation call frequency in discriminating between cryptic species. Acta Chiropterologica 10: 221-224.
 55. Bumrungsri, S., Beaver, R., Phongpaichit, S. and Sittichaya, W. 2008. The infestation by an exotic ambrosia beetle, Euplatypus parallelus (F.) (Coleoptera: Curculionidae: Platypodinae) of Angsana trees (Pterocarpus indicus Willd.) in southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 30: 579-582.
 56. Bumrungsri, S., Harbit, A., Benzie, C., Carmouche, K., Sridith, K. and Racey, P. 2008. The pollination ecology of two species of Parkia (Mimosaceae) in southern Thailand. Journal of Tropical Ecology 24: 467-475.
 57. Sritongchuay, T., Bumrungsri, S. and Sripao-raya, E. 2008. The pollination ecology of the late-successional tree, Oroxylum indicum (Bignoniaceae) in Thailand. Journal of Tropical Ecology 24: 477-484.
 58. Soisook, P., Bumrungsri, S., Dejtaradol, A., Francis, C., Csorba, G., Guillen-servent, A. and Bates, P. 2007. First records of Kerivould kachinensis (Chiroptera : Vespertilionidae) from Cambodia, Lao PDR and Thailand. ACTA CHIROPTEROLOGICA 9: 339-345.
 59. Bumrungsri, S., Leelapaibul, W. and Racey, P. 2007. Resource partitioning in sympatric Cynopterus bats in lowland tropical rain forest, Thailand. Biotropica 39: 241-248.
 60. Bumrungsri, S., Bumrungsri, W. and Racey, P. 2007. Reproduction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal of Zoology 272: 73-81.
 61. Bumrungsri, S., Harrison, D., Satasook, C., Prajakaitr, A., Thong-aree, S. and Bates, P. 2006. A review of bat research in Thailand with eight new species records for the country. Acta Chiropterologica 8: 325-359.
 62. Bumrungsri, S., Bumrungsri, W. and Racey, P. 2006. Reproduction in the short-nosed fruit bat in relation to environmental factors. Journal of Zoology 272: 1-9.
 63. Bumrungsri, S., Sripaoraya, E. and Leelatiwong, C. 2006. A quantitative analysis of plant community structure in an abandoned rubber plantations on Kho-Hong Hill, southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol 28: 479-491.
 64. Rukleng, N., Kittitornkool, J. and Bumrungsri, S. 2006. The Development of Community Forest as a Learning Resource for the Youth with Community Participation: A Case Study of Khao Hua-Chang Community Forest, Tamot Subdistrict, Phatthalung Province. Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 12: 255-271.
 65. Thong, V., Bumrungsri, S., Harrison, D., Pearch, M., Helgen, K. and Bates, P. 2006. New records of Microchiroptera (Rhinolophidae and Kerivoulinae) from Vietnam and Thailand. Acta Chiropterologica 8: 83-93.
 66. Bumrungsri, S. and Racey, P. 2005. Field Discrimination betwen Lasser Short-Nosed Fruit Bat (Cynopterus brachyotis Muller,1838) And Greater Short-Nosed Fruit Bat (C. Sphnx Vahl, 1797) Pthiroptera: Pteropodidae) In Southeast Thailand. Nat. His T. BULL. Soc. 53: 111-121.
 67. Leepaibul, W., Bumrurgsri, S. and Pattanawiboon, A. 2005. Diet of wrinkle-lipped free-tailed bat (Tadarida plicata Buchannan, 1800) in central Thailand: insectivorous bats potectially act as biological pest control agents. Acta Chiropterologica 7: 111-119.
Courses
CodeSubject
315-201SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-250ECOLOGY
330-482CONSERVATION BIOLOGY
330-588EVOLUTIONARY ECOLOGY
330-559TROPICAL FOREST ECOLOGY
330-673SEMINAR IN BIOLOGY I
330-673SEMINAR IN ECOLOGY I
330-674SEMINAR IN ECOLOGY II
330-675SEMINAR IN BIOLOGY I
330-676SEMINAR IN ZOOLOGY II
330-770SEMINAR IN BIOLOGY I
330-771SEMINAR IN BIOLOGY II
331-250ECOLOGY LAB
331-270FIELD BIOLOGY