ดร. รุจินาถ ศรีวุ่น
Dr. Rujinard SRIWOON

ชื่อ-สกุลดร. รุจินาถ ศรีวุ่น
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องทำงานB. 304
โทรศัพท์+66 7428 8506
อีเมล์rujinard.s@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Rujinard_Sriwoon2
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2550ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2541วิทยาศาสตรบัณฑิตชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ

 • ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนทะเล
 • ความหลากชนิดของไดโนแฟลกเจลเลตที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬหรือสร้างสารชีวพิษ
 • โครงสร้างทางพันธุกรรมของหอยหวาน Babylonia areolata (Link, 1807)
งานวิจัยปัจจุบัน

 • ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย
 • โครงสร้างทางพันธุกรรมของหอยหวาน Babylonia areolata Link 1807 ในอ่าวไทย โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรม microsatellite markers
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 1. Effects of light intensity on growth, cellular carbon and nitrogen content of green Noctiluca scintillans. 2004. Harmful Algal Blooms. South Africa. Poster presentation.
 2. Diel phasing of the cell-cycle of the red tide dinoflagellate Noctiluca scintillans containing the endosymbiont Pedinomonas noctilucae. 2008. Petchaburi, Thailand. Poster presentation.
 3. Noctiluca scintillans: red tide species associated with eutrophication in Southeast Asian Water. 2010. Tokyo. Poster presentation.
 4. ความหลากชนิดของไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตในแหล่งน้ำชายฝั่งตะวันตกทางภาคใต้ของประเทศ ไทย. การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2556 พร้อมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
 5. Species diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal areas in Southern Thailand. NRCT-JSPS Joint International Seminar on Coastal Marine Science in Southeast Asia. November 15-17, 2013. Chiang Mai, Thailand. Poster presentation.
 6. ผลของเบนซีนต่อการรอดตายและการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolate (Link, 1807) การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “สาหร่ายและแพลงก์ตอน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและเศรษฐกิจที่มั่นคง”ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558 ณ ห้อง ballroom ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย
 7. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรมดิอิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
 8. Growth and reproductive of Babylonia areolata Link 1807 in Songkhla and Pattani,
  the lower part of Gulf of Thailand. การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2560 พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย
 9. ความหลากชนิดและการกระจายของไดอะตอมและไดโนแฟลกเจลเลตในแหล่งน้ำใกล้ชายฝั่งภาคใต้. การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 พร้อมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Sriwoon R, Poonsud N. 2019. Growth and reproductive of Babylonia areolata Link 1807 in Songkhla and Pattani, the lower part of Gulf of Thailand. Songklanakarin Journal of Science & Technology 41: 1404–1412
 2. รุจินาถ ศรีวุ่น, อรนาถ สุวรรณเพ็ชร, ศรัญญา จันทรซิว และ จักรพงษ์ เมืองทรัพย์. 2016. ผลของเบนซีนต่อการเติบโตและอัตรารอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata (Link 1807).วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 39(1): 21-35.
 3. Yasuwo, F., Kodama, M., Omura,M , Furuya,K., Elsa, F. F., Mirriam, C., Lim, P.T., Dao V.H., Kotaki, Y., Matsuoka, K., Iwataki, M., Sriwoon, R. and Lirdwitayaprasit, L. 2011. Ecology and oceanography of harmful marine microalgae (Project 2). In Coastal Marine Science in Southeast Asia —Synthesis Report of the Core University Program of the Japan Society for the Promotion of Science: Coastal Marine Science (2001–2010), ed. by S. Nishida, M. D. Fortes and N. Miyazaki. Terrapub. pp. 23–48.
 4. Sriwoon, R., Pholpunthin, P., Lirdwitayaprasit, T., Kishino, M. and Furuya, K. 2008. Population dynamics of green Noctiluca scintillans (Dinophyceae) associated with the monsoon cycle in the upper Gulf of Thailand. Journal of Phycology 44(3): 605-615.
 5. Furuya, K., Saito, H., Sriwoon, R., Omura, T., Furio, E.E., Borja, V.M. and Lirdwitayaprasit, T. 2006. Vegetative growth of Noctiluca scintillans containing the endosymbiont Pedinomonas noctilucae. African Journal of Marine Science 28(2): 305-308.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-102หลักชีววิทยา 2
331-102ปฏิบัติการชีววิทยา 2
330-231สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
330-301สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
330-372วิธีวิเคราะห์น้ำในการวิจัยทางชีวภาพ
330-405ชีววิทยาของกุ้งทะเล
330-475สัมมนาทางชีววิทยา
331-270ชีววิทยาภาคสนาม
331-491โครงงานทางชีววิทยา
330-536ชีววิทยาของครัสตาเซียน
330-556นิเวศวิทยาของแพลงก์ตอน
NameDr. Rujinard SRIWOON
Academic positionLecturer
Present
employment
(Building and room)
B.304
Department of Biology, Faculty of Science
Telephone+66 7428 8506
E-mailrujinard.s@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Rujinard_Sriwoon2
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2007Ph.D.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
1998B.Sc.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
Field of Interests

 • Diverstity and Ecology of Marine phytoplankton
 • Dinoflagellate diversity causing red tides
 • Genetic variation of Babylonia areolata (Link, 1807)
Current Researches

 • Diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal area in Southern Thailand
 • Population structure of the spotted babylon, Babylonia areolata Link 1807 revealed using microsatellite markers
CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

 1. Effects of light intensity on growth, cellular carbon and nitrogen content of green Noctiluca scintillans. 2004. Harmful Algal Blooms. South Africa. Poster presentation.
 2. Diel phasing of the cell-cycle of the red tide dinoflagellate Noctiluca scintillans containing the endosymbiont Pedinomonas noctilucae. 2008. Petchaburi, Thailand. Poster presentation.
 3. Noctiluca scintillans: red tide species associated with eutrophication in Southeast Asian Water. 2010. Tokyo. Poster presentation.
 4. Diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal area in Southern Thailand. The 3rd Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand. Chulalongkorn University. 11-13 May 2013. Oral presentation.
 5. Species diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal areas in Southern Thailand. NRCT-JSPS Joint International Seminar on Coastal Marine Science in Southeast Asia. November 15-17, 2013. Chiang Mai, Thailand. Poster presentation.
 6. Effect of benzene on growth and survival rate of Babylonia areolate (Link, 1807). Conference on Algal and Plankton. 25 - 27 March 2015. Bangkok.Poster presentation.
 7. Species diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal areas in Southern Thailand. The 3 rd Conference on Biodiversity: Biological and Cultural Diversity: Living in Harmony. 15-17 June 2016. Rajamangala University of Technology Lanna. Nan.
 8. Growth and reproductive of Babylonia areolata Link 1807 in Songkhla and Pattani, the lower part of Gulf of Thailand. The 7th Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand. Ramkhamhaeng University. 26-28 June 2017. Oral presentation
 9. Species diversity of diatoms and dinoflagellates along the coastal areas in Southern Thailand. The 8th Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand. Rajabhat Maha Sarakham University. 21-23 May 2018. Poster presentation.
Articles/Books/Book chapters

 1. Sriwoon R, Poonsud N. 2019. Growth and reproductive of Babylonia areolata Link 1807 in Songkhla and Pattani, the lower part of Gulf of Thailand. Songklanakarin Journal of Science & Technology 41: 1404–1412
 2. Sriwoon, R., Suwanpetch, O., Jantarasaew, S. and Mauangsub, J. 2016. Effect of benzene on growth and survival rate of Babylonia areolate (Link, 1807). KMUTT Research and Development Journal; Vol.39; Page: 21-35.
 3. Yasuwo, F., Kodama, M., Omura,M , Furuya,K., Elsa, F. F., Mirriam, C., Lim, P.T., Dao V.H., Kotaki, Y., Matsuoka, K., Iwataki, M., Sriwoon, R. and Lirdwitayaprasit, L. 2011. Ecology and oceanography of harmful marine microalgae (Project 2). In Coastal Marine Science in Southeast Asia —Synthesis Report of the Core University Program of the Japan Society for the Promotion of Science: Coastal Marine Science (2001–2010), ed. by S. Nishida, M. D. Fortes and N. Miyazaki. Terrapub. pp. 23–48.
 4. Sriwoon, R., Pholpunthin, P., Lirdwitayaprasit, T., Kishino, M. and Furuya, K. 2008. Population dynamics of green Noctiluca scintillans (Dinophyceae) associated with the monsoon cycle in the upper Gulf of Thailand. Journal of Phycology 44(3): 605-615.
 5. Furuya, K., Saito, H., Sriwoon, R., Omura, T., Furio, E.E., Borja, V.M. and Lirdwitayaprasit, T. 2006. Vegetative growth of Noctiluca scintillans containing the endosymbiont Pedinomonas noctilucae. African Journal of Marine Science 28(2): 305-308.
Courses
CodeSubject
330-102PRINCIPLES OF BIOLOGY II
331-102PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB II
330-231INVERTEBRATE ZOOLOGY
330-301ECONOMIC INVERTEBRATE
330-372WATER ANAL FOR BIO RES
330-405BIOLOGY OF PENEIDEAE
330-475SEMINAR IN BIOLOGY
331-270Field Biology
331-491PROJECT IN BIOLOGY I
330-536BIOLOGY OF CRUSTACEANS
330-556PLANKTON ECOLOGY