นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(Postgraduate Students)

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาชีววิทยา
ลำดับรูปภาพระดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลห้องทำงานEmailหัวข้อวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
1ปร.ด.5910230002Adonis Saad FlorenB 305dnsfloren@gmail.comDiet ecology and habitat differentiation of the sea cucumbers H. scabra and H. atra in a tropical ecosystemรศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
2ปร.ด.5910230025Zin Mar Myo--Systematics of Hipposideros larvatus species complexดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
3ปร.ด.6010230006Rofiza Yolandaวท. 222padangens@gmail.comBiology of Mysids (Crustacea: Peracarida) in Songkhla Lagoon System, South Thailandผศ.ดร.วชิระ เหล็กนิ่ม
4ปร.ด.6010230042ณัฐชฎาพร ศรีเมฆB 311nutchadaporn.ns@gmail.comการตอบสนองของเซลล์เม็ดเลือดหอยต่อการติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิตัวกลม: ต้นแบบการศึกษาในหอยเชอรี่และตัวอ่อนพยาธิปอดหนู (Gastropoda: Ampullariidae) infected with Angiostrongylus cantonensisผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล
5ปร.ด.6010230054ปิยะลาภ ตันติประภาสB 305tpiyalap@hotmail.com-รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
6ปร.ด.6010230055รัชณีย์ แก้วศรีขาวB 305k.ratchaneee@gmail.comการฟื้นฟูและอนุรักษ์หญ้าทะเลรศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
7ปร.ด.6010230057Hsu Lae WinBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)hsulay528@gmail.comTaxonomy, distribution and population status of flying foxes (Pteropus) in Myanmarดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
8ปร.ด.6010230061คนึงนิตย์ วาโยBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)kanuengnit025@gmail.comForaging ecology of stingless bees on ecomomic crops in southern Thailandผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
9ปร.ด.6110230021อารีรักษ์ นิลสายB 311areeruk_nilsai@gmail.comการปรับตัวเพื่อเข้าอาศัยในถ้ำของแมลงหางดีดในประเทศไทย ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
10ปร.ด.6110230033จิรัฐิ สัตถาพรB 108jiratthi.satthaphorn@gmail.comการศึกษาทบทวนพืชสกุล Clerodendrum L. (Lamiaceae) ในอินโดจีนผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์
11ปร.ด.6110230034วีนัส ศักดิ์สองเมืองวท. 245Villium_nuschy@hotmail.comspider-prey network in organic and conventional paddy field in Thailandผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
12ปร.ด.6210230004นิตยา รวดเร็ววท. 245nittaya.ruadreo@gmail.comPesticide Contamination in Insectivorous Bats in Agricultural Areas of Central Thailandผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
13ปร.ด.6210230007ศุภวรรณ ศรีโลพันธุ์วท. 245supawan432@gmail.comForaging ecology of arial bats in central Thailandผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
14ปร.ด.6210230011กัตติกา พัฒราชB 305k.pattarach@gmail.com-ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
15ปร.ด.6210230012เจตดิลก ฐิติอัชฌาสัยB 305Jatdilok.titioatchasai@gmail.co.thImpact of territorial damselfish on coral-algal community dynamics between fair reef and degraded reef insight into trophic cascade.ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
16ปร.ด.6210230018อนุสิทธิ์ ชีช้างHerbarium
(B 403)
c.anusit@gmail.com-รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
17ปร.ด.6210230020อรวรรยา สุวรรณมาลาB 407o.suwanmala@gmail.com-รศ.ดร.สหัช จันทนอรพินท์
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาชีววิทยา
ลำดับรูปภาพระดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลห้องทำงานEmailหัวข้อวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
1วท.ม.5910220028ณัฏฐพงศ์ มณีโรจน์B 311nattapong.maneeroth@gmail.comการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานวิทยาของริ้นฝอยทรายวงศ์ย่อย Phlebotominae ในถ้ำท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล
2วท.ม.5910220091Vutthy VongB 311vutthy.stu@gmail.comSpecies diversity of mosquito larvae (Diptera: Culicidae) in the wild pitcher plant Nepenthes spp. in Surat Thani, Trang and Songkhla provinceผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล
3วท.ม.6010220005Jamyang Tenzinวท. 233Yamsontens7724@gmail.comEffects of ectophytic bacteria on phytoremediation.ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
4วท.ม.6010220007Kelzang GayleyHerbarium
(B 403)
kelzang_gayley2013@education.gov.btThe vegetation status of the abandoned landsรศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
5วท.ม.6010220014Pema TendarHerbarium
(B 403)
Pematendar@gmail.comThe structure and composition of wetland vegetation in the East Himalayan Highland of Northern (JDNP, Gasa), Bhutan.รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
6วท.ม.6010220024Tshering Dendupวท. 245tsedup605@gmail.comThe patterns of Foraging Activity of insectivorous Bats in terrains of Agricultural Landscapes in forest dominated Area in the Southern Part of Bhutan.ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
7วท.ม.6010220047พลศรุต บุญช่วยวท. 245Ponsarut.boonchuay@hotmail.comกิจกรรมของค้างคาวในนาอินทรีย์กับนาที่ใช้สารเคมีในภาคใต้ของประเทศไทยผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
8วท.ม.6010220067หัตถญา จริญทรัพย์วท.2225610210426@email.psu.ac.thการเลือกแหล่งเพาะพันธุ์ของปาดเขียวตีนแดง (Rhacophorus prominanus Smith, 1924) บริเวณน้ำตกสิรินธร สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลาบาลา จังหวัดนราธิวาสดร. ศันสรียา วังกุลางกูร
9วท.ม.6010220103ปรัญชัย มาลัยกนกBsc 506/3paranchai.m@gmail.comการศึกษาบรรพเรณูในช่วงโอลิโกซีนถึงไมโอซีนภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงกับกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดจากแอ่งย่อยบ้านปากคา แอ่งลี้ ประเทศไทยผศ.ดร. วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์
10วท.ม.6010220111Bophal SokB 211sokbophal007@gmail.comIn vitro propagation of orchid: Schoenorchis fragrans (Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinandรศ. ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
11วท.ม.6010220117Sangay NamgayHerbarium
(B 403)
Sangaynamgay@gmail.comMorphological variants and distributional pattern of genus Rhododendron in Bhutan Himalaya.รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
12วท.ม.6010220121Thomas Bayona Katunziวท. 245Thomaskatunzi@gmail.com-ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
13วท.ม.6110220048Ibrahim Abbas Atiyahanimal house room 61 and 64 Abbasalsaidy888@gmail.comThe effect of acute fluoxetine on the power of local field potential in reward system of freely moving miceดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
14วท.ม.6110220060ญาณิศา ดุษฏีธรรมโมBsc 506/3yanisad71@gmail.comการกระจายตัวของเรณูในตะกอนดินป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างผศ.ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์
15วท.ม.6110220066ธัญวรัตน์ แสงเกื้อหนุนวท. 233Thanwarat1995@gmail.comผลของโอลิโกแซคคาไรด์จากแก้วมังกรต่อภูมิคุ้มกันของไรน้ำ (Daphnia magna)
Effects of oligosaccharides derived from dragon fruit on immunity of *Daphnia
magna*
ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร
16วท.ม.6110220069ปวีณา สารประดิษฐ์วท. 233paweena.sanp@gmail.comผลของอุณหภูมิต่อความเป็นพิษเรื้อรังของสังกะสีออกไซด์ในไรน้ำน้ำจืด *Daphnia magna*
Effects of temperature on chronic toxicity of ZnO in *Daphnia magna*
ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร
17วท.ม.6110220080ระภีพรรณ คงนวลB 107Rapeepan689@gmail.comReward substances - induce condition place preference on hippocampal-nucleus accumbens in miceดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
18วท.ม.6110220087สินจัย เพชรรัตน์B 305--ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
19วท.ม.6110220117แคทลียา สุระคำแหงB 311--ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
20วท.ม.6110220119พศวีร์ ศีลพันธุ์B 403--รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
21วท.ม.6110220121วจนพร เทพศรวท. 222--ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร
22วท.ม.6210220043ณัฐชา บัวสระแก้ววท. 2236210220043@psu.ac.thบทบาทของแอ่งหินในการเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในเขตนํ้าขึ้นนํ้าลง: กรณีศึกษาของเพรียงหินผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร
23วท.ม.6210220047ภควรินทร์ ขุนเพ็ชรB 107Pakavarin.khu@gmail.comNeural oscillations of social memory circuit in ovariectomy-induced estrogen deficiencyดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ
24วท.ม.6210220050วัญญารัตน์ คงสรรพB 305--ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
25วท.ม.6210220058Dorji WangchukB 403--รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
26วท.ม.6210220060พุธิตา ว่องไวยุทธ์วท. 222--ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร
27วท.ม.6210220061ลุตฟี หะยีวาจิวท. 2236210220061@email.psu.ac.thอิทธิพลของหอยกระพงเทศ Mytilopsis adamsi (Morrison, 1946) ต่อสังคมสัตว์หน้าดิน ในคลองพะวง ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทยผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร
28วท.ม.6210220062สุนทรี กาญจนนิยมวท 245esuntaree@gmail.comการศึกษาอาหารของค้างคาวในภาคกลางของประเทศไทยดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์
29วท.ม.6210220063อภิสรา นาคแป้นวท. 2236210220063@psu.ac.thพลวัตรประชากร และนิเวศวิทยาพฤติกรรมของทากทะเลสาหร่ายใบมะกรูด Elysia pusillaผศ.ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูร
30วท.ม.6210220075Jigme TshewangB 403--รศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์
ลำดับรูปภาพระดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลห้องทำงานEmailหัวข้อวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
1วท.ม.5910220072สุรางคนา พันธ์ดีB206/1surangkana.phandee@gmail.comการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการแสดงออกของโปรตีนในต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Lam.) ต่อภาวะขาดออกซิเจนผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร
2วท.ม.6010220034ธนัชกฤศ ทรงเดชาไกรวุฒิB 105/3tanatkrit25@gmail.comการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลมหาหงส์ (Hedychium J. Koenig) วงศ์ขิง (Zingiberaceae) ในประเทศไทยผศ.ดร. จรัล ลีรติวงศ์
3วท.ม.6010220040นิโลบล เสวนากุลB 407nilobon.sev@gmail.comความหลากชนิดและความจำเพาะต่อพืชให้อาศัยของไบรโอไฟต์อิงอาศัยบนลำต้นบริเวณป่าสนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่.รศ. ดร. สหัช จันทนาอรพินท์
4วท.ม.6010220045พรไพลิน เลื่องลือธรรมB 206/1pornpailin.lue@gmail.comการศึกษาการยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงและความเครียดออกซิเดทีฟของสาหร่ายพุงชะโดภายใต้ความเป็นพิษของทองแดงและสังกะสีผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร
5วท.ม.6010220059ศุภัคษร โตระสะB 206/1supakson.psu@gmail.comการศึกษาผลจากการปนเปื้อทองแดงและสังกะสีต่อสรีรวิทยาของกล้าโกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata Lam.)ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร
6วท.ม.6010220101อทิตา เสนาใหญ่B 407asenayai73@gmail.comความหลากชนิดและสังคมไบรโอไฟต์บนเขาหงอนนาค จังหวัดกระบี่รศ. ดร. สหัช จันทนาอรพินท์
7วท.ม.6110220018ธราวิทญ์ วุธิรักษ์B 206/15710210179@psu.ac.thผลของความเข้มแสงต่ำต่อการสังเคราะห์แสงและการดูดซึมไนโตรเจนในหญ้าทะเลใบมะกรูด (Halophila ovalis)ผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร
8วท.ม.6110220020ธารทิพย์ พิทักษ์ธรรมB 408/1tharnthip.pit@gmail.comการศึกษาพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ของพืชสกุล Acmella (วงศ์Asteraceae) ในประเทศไทยดร.ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์
9วท.ม.6110220022พิมพกานต์ บุญยรัตน์B 206/1pim_dear_@hotmail.comผลของความร้อนต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและความเครียดออกซิเดชันในข้าว
(Oryza sativa L.)
ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง
10วท.ม.6110220038สันติพร บุญจริงB 407Santipornb@gmail.comความมากชนิดและความจำเพาะต่อถิ่นอาศัยของไบรโอไฟต์ บริเวณยอดดอยหลวงเชียงดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.สหัช จันทนอรพินท์
11วท.ม.6210220033อริสา สมพรหมB 105/35810210582@psu.ac.thกายวิภาคศาสตร์ใบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุลตำหยาว (วงศ์กระดังงา) ในประเทศไทยผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์
Ph.D. in Biology
NoPictureDegreeIDNameOfficeEmailThesis titleAdvisor
1Ph.D.5910230002Adonis Saad FlorenB 305dnsfloren@gmail.comDiet ecology and habitat differentiation of the sea cucumbers H. scabra and H. atra in a tropical ecosystemAssoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
2Ph.D.5910230025Zin Mar Myo--Systematics of Hipposideros larvatus species complexDr. Pipat Soisook
3Ph.D.6010230006Rofiza YolandaST 222padangens@gmail.comBiology of Mysids (Crustacea: Peracarida) in Songkhla Lagoon System, South ThailandAsst. Prof. Dr. Vachira Lkeknim
4Ph.D.6010230042Natchadaporn SrimekB 311nutchadaporn.ns@gmail.comAmpullariid Snail Hemocyte Responses to Metastrongyloid Larvae; A
model study in Pomacea canaliculata (Gastropoda: Ampullariidae) infected with Angiostrongylus cantonensis
Asst. Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul
5Ph.D.6010230054Piyalap TuntirprapasB 305tpiyalap@hotmail.com-Assoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
6Ph.D.6010230055Ratchanee KaewsrikhawB 305k.ratchaneee@gmail.comSeagrass Restoration and ConservationAssoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
7Ph.D.6010230057Hsu Lae WinBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)hsulay528@gmail.comTaxonomy, distribution and population status of flying foxes (Pteropus) in MyanmarDr. Pipat Soisook
8Ph.D.6010230061Kanuengnit WayoBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)kanuengnit025@gmail.comForaging ecology of stingless bees on ecomomic crops in southern ThailandAsst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
9Ph.D.6110230021Areeruk NilsaiB 311areeruk_nilsai@gmail.com(Adaptation to cave life of some Thai Collembola species)Asst. Prof. Dr. Sopark Jantarit
10Ph.D.6110230033Jiratthi SatthaphornB 108jiratthi.satthaphorn@gmail.comA Revision of the Genus Clerodendrum L. (Lamiaceae) in Indo-ChinaAsst. Prof. Dr. Charan Leeratiwong
11Ph.D.6110230034Venus SaksongmuangST 245Villium_nuschy@hotmail.comspider-prey network in organic and conventional paddy field in ThailandAsst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
12Ph.D.6210230004Nittaya RuadreoST 245nittaya.ruadreo@gmail.comPesticide Contamination in Insectivorous Bats in Agricultural Areas of Central ThailandAsst.Prof.Dr. Sara Bumrungsri
13Ph.D.6210230007Supawan SrilopanST 245supawan432@gmail.comForaging ecology of arial bats in central ThailandAsst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
14Ph.D.6210230011Kattika PattarachB 305k.pattarach@gmail.com-Asst. Prof. Dr. Jaruwan Mayakun
15Ph.D.6210230012Jatdilok TitioatchasaiB 305Jatdilok.titioatchasai@gmail.co.thImpact of territorial damselfish on coral-algal community dynamics between fair reef and degraded reef insight into trophic cascade.Asst. Prof. Dr. Jaruwan Mayakun
16Ph.D.6210230018Anusit CheechangHerbarium (B 403)c.anusit@gmail.com-Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
17Ph.D.6210230020Orawanya SuwanmalaB 407o.suwanmala@gmail.com-Assoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
M.Sc. in Biology
NoPictureDegreeIDNameOfficeEmailThesis titleAdvisor
1M.Sc.5910220028Nattapong ManeerothB 311nattapong.maneeroth@gmail.comMorphometric Analysis of Sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in Tourist Caves of Southern ThailandAsst. Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul
2M.Sc.5910220091Vutthy VongB 311vutthy.stu@gmail.comSpecies diversity of mosquito larvae (Diptera: Culicidae) in the wild pitcher plant Nepenthes spp. in Surat Thani, Trang and Songkhla provinceAsst. Prof. Dr. Theerakamol Pengsakul
3M.Sc.6010220005Jamyang TenzinST 233Yamsontens7724@gmail.comEffects of ectophytic bacteria on phytoremediation.Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
4M.Sc.6010220007Kelzang GayleyHerbarium
(B 403)
kelzang_gayley2013@education.gov.btThe vegetation status of the abandoned landsAssoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
5M.Sc.6010220014Pema TendarHerbarium
(B 403)
Pematendar@gmail.comThe structure and composition of wetland vegetation in the East Himalayan Highland of Northern (JDNP, Gasa), Bhutan.Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
6M.Sc.6010220024Tshering DendupST 245tsedup605@gmail.comThe patterns of Foraging Activity of insectivorous Bats in terrains of Agricultural Landscapes in forest dominated Area in the Southern Part of Bhutan.Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
7M.Sc.6010220047Ponsarut BoonchuayST 245Ponsarut.boonchuay@hotmail.comBat activity in organic and conventional rice fields in Southern ThailandAsst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
8M.Sc.6010220067Hattaya JaroensapST 2225610210426@email.psu.ac.thBreeding habitat selection of Malayan Flying Frog (Rhacophorus prominanus
Smith, 1924) at Sirindhorn Waterfall, Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathiwat.
Dr. Sansareeya Wangkulangkul
9M.Sc.6010220103Paranchai MalaikanokBsc 506/3paranchai.m@gmail.comCombined LM and SEM study of the Oligocene- Miocene palynoflorafrom Ban Pa Kha subbasin, Libasin, ThailandAsst. Prof. Dr. Wongkot Phuphumirat
10M.Sc.6010220111Bophal SokB 211sokbophal007@gmail.comIn vitro propagation of orchid: Schoenorchis fragrans (Parish & Rchb.f.) Seidenf. & SmitinandAssoc. Prof. Dr. Upatham Meesawat
11M.Sc.6010220117Sangay NamgayHerbarium
(B 403)
Sangaynamgay@gmail.comMorphological variants and distributional pattern of genus Rhododendron in Bhutan Himalaya.Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
12M.Sc.6010220121Thomas Bayona KatunziST 245Thomaskatunzi@gmail.com-Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
13M.Sc.6110220048Ibrahim Abbas Atiyahanimal house room 61 and 64Abbasalsaidy888@gmail.comThe effect of acute fluoxetine on the power of local field potential in reward system of freely moving miceDr. Dania Cheha
14M.Sc.6110220060Yanisa DussadeethammoBsc 506/3yanisad71@gmail.comPollen distribution in mangrove sediments of Lower Songkhla LagoonAsst. Prof. Dr. Wongkot Phuphumirat
15M.Sc.6110220066Thanwarat SangkuanunST 233Thanwarat1995@gmail.comEffects of oligosaccharides derived from dragon fruit on immunity of *Daphnia magna*Asst. Prof. Dr. Saranya Peerakietkhajorn
16M.Sc.6110220069Paweena SanpraditST 233paweena.sanp@gmail.comEffects of temperature on chronic toxicity of ZnO in *Daphnia magna*Asst. Prof. Dr. Saranya Peerakietkhajorn
17M.Sc.6110220080Rapeepan KongnualB107Rapeepan689@gmail.comReward substances - induce condition place preference on hippocampal-nucleus accumbens in miceDr. Dania Cheha
18M.Sc.6110220087Sinjai PhetcharatB 305--Asst. Prof. Dr. Jaruwan Mayakun
19M.Sc.6110220117Katthaleeya SurakhamhaengB 311--Asst. Prof. Dr. Sopark Jantarit
20M.Sc.6110220119Possawee SillapunB 403--Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
21M.Sc.6110220121Wajanaporn TepsornST 222--Dr. Sansareeya Wangkulangkul
22M.Sc.6210220043Nutcha BuasakaewST 2236210220043@psu.ac.thUntangling the role of rock pool as a habitat for intertidal species: a case study of barnaclesAsst. Prof. Dr. Kringpaka Wangkulangkul
23M.Sc.6210220047Pakavarin KhunphetB 107Pakavarin.khu@gmail.comNeural oscillations of social memory circuit in ovariectomy-induced estrogen deficiencyDr. Dania Cheha
24M.Sc.6210220050Wannarat KongsupB 305--Asst. Prof. Dr. Jaruwan Mayakun
25M.Sc.6210220058Dorji WangchukB 403--Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
26M.Sc.6210220060Putita WongwaiyutST 222--Dr. Sansareeya Wangkulangkul
27M.Sc.6210220061Lutfee HayeewachiST 2236210220061@email.psu.ac.thInfluence of false mussel Mytilopsis adamsi (Morrison, 1946) on macro invertebrate community in Pawong canal, Songkhla lake, ThailandAsst. Prof. Dr. Kringpaka Wangkulangkul
28M.Sc.6210220062Suntaree KarnchananiyomST 245esuntaree@gmail.comDiets of Narrow Space and Edge Space Bats in Central ThailandDr. Singtoe Boonrotpong
29M.Sc.6210220063Apisara NakpanST 2236210220063@psu.ac.thPopulation dynamics and behavioral ecology of Halimeda slug Elysia pusillaAsst. Prof. Dr. Kringpaka Wangkulangkul
30M.Sc.6210220075Jigme TshewangB 403--Assoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
M.Sc. in Botany
NoPictureDegreeIDNameOfficeEmailThesis titleAdvisor
1M.Sc.5910220072Mrs. Surangkana PhandeeB206/1surangkana.phandee@gmail.comPhysiological and Proteomic Responses of Rhizophora mucronata Seedlings to HypoxiaAsst. Prof. Dr. Pimchanok Buapet
2M.Sc.6010220034Tanatkrit TrongdechakraiwutB 105/3tanatkrit25@gmail.comA taxonomic study of the genus Hedychium J. Koenig (Zingiberaceae) in ThailandAsst. Prof. Dr. Charan Leeratiwong
3M.Sc.6010220040Nilobon SevanakunB 407nilobon.sev@gmail.comSpecies richness and host specificity of corticolous bryophytes at pine forest, Chiang Dao wildlife sanctuary, Chiang Mai province.Assoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
4M.Sc.6010220045Pornpailin LuengluethamB 206/1pornpailin.lue@gmail.comInvestigation of photosynthetic inhibition and oxidative stress in Ceratophyllum demersum
under copper and zinc
excess
Asst. Prof. Dr. Pimchanok Buapet
5M.Sc.6010220059Supakson TorasaB 206/1supakson.psu@gmail.comEffect of copper and zinc contamination on physiology of Rhizophora mucronata Lam. seedlingsAsst. Prof. Dr. Pimchanok Buapet
6M.Sc.6010220101Athita SaenayaiB 407asenayai73@gmail.comBryophyte species richness and community at Khao ngon nak, KrabiAssoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
7M.Sc.6110220018Tarawit WutirukB 206/15710210179@psu.ac.thEffects of shading on photosynthesis and nitrogen metabolisms in Halophila ovalis (R.Brown) J.D.HookerAsst. Prof. Dr. Pimchanok Buapet
8M.Sc.6110220020Tharnthip PitakthamB 408/1tharnthip.pit@gmail.comCytogenetics study of Acmella (Asteraceae) in ThailandDr. Tidarat Puangpairote
9M.Sc.6110220022Pimpakan BoonyaratB 206/1pim_dear_@hotmail.comEffect of heat stress on physiology and oxidative stress responses in rice (Oryza sativa L.)Asst. Prof. Dr. Krittika Kaewchumnong
10M.Sc.6110220038Santiporn BoonjingB 407Santipornb@gmail.comSpecies richness and habitat preference of bryophyte at Doi Luang Chiang Dao summit, Chiang Dao wildlife sanctuary, Chiang Mai provinceAssoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
11M.Sc.6210220033Arisa SompromB 105/35810210582@psu.ac.thLeaf anatomy and pollen morphology of the genus Alphonsea Hook. f. & Thomson (Annonacea) in ThailandAsst. Prof. Dr. Charan Leeratiwong

ศิษย์เก่า (Alumni)

ลำดับรูปภาพระดับรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลห้องทำงานEmailหัวข้อวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษา
1ปร.ด.5510230024นิลุบล นวลจันทร์คงB 211, B 303/3auey_orchid@hotmail.comลักษณะทางฮีสโตเคมีและการสร้างน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ของสบู่ดำในระหว่างการเจริญของเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยรศ.ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
2ปร.ด.5610230005จิโรจน์ แสงรัตนประเสริฐB 400canthiumkku@gmail.comลิเวอร์เวิร์ตสกุล Colura (Dumort.) Dumort. (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) ในภูมิภาคมาเลเซียนรศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์
3ปร.ด.5610230039Gordon Draskicวท222gordon.draskic@gmail.comMorphological and genetic variation of Leptobrachium hendricksoni Taylor 1962 in Peninsular Thailandดร.ศันสรียา วังกุลางกูร
4ปร.ด.5610230044ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์B 211s_soonthornkalump@hotmail.comการขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและการเก็บรักษาพันธุกรรมในสภาวะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของรองเท้านารีขาวสตูล (Paphiopedilum niveum)รศ. ดร. อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
5ปร.ด.5710230001Milica StankovicB 305svesemenja@gmail.comEcological modeling of seagrasses along Andaman coast of Thailandรศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
6ปร.ด.5710230016พรสวรรค์ สุทธินนท์B303/3clipy.pornsawan@gmail.comลักษณะการเจริญระหว่างกระบวนการเกิดแกมีโทไฟต์ในมังคุด (Garcinia mangostana L.) และชนิดพืชที่มีสายสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน (Garcinia celebica L.)รศ.ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ
7ปร.ด.6010230060สราวุธ ศิริวงศ์---Asst. Prof. Dr. James Dominic True
8วท.ม.5610220060พิมพนิต คงเรือง---ดร.พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
9วท.ม.5610220114ศิรชัย อรุณรักษ์ติชัยวท221info@shinsphoto.comIssues of Exploitation of Sharks by Thai Commercial Fisheries in the Andaman SeaAsst. Prof. Dr. James Dominic True
10วท.ม.5610220159ปิยาภรณ์ สุขใสBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)j_a_l_f@hotmail.com / sppiya22@gmail.comCommunity structure of insectivorous bats in rural agricultural areas of central Thailandผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
11วท.ม.5710220027จันทร์มณี ปัญญาไวB 305jpanyawai@hotmail.comความแตกต่างของการกักเก็บตะกอนและปริมาณคาร์บอนในตะกอนของหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเล บริเวณอ่าวตังเข็น จังหวัดภูเก็ตรศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
12วท.ม.5710220069ฟีนยา พุ่มประเสริฐB108fphumprasert@gmail.comการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบใบและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคไอพีบีเอสของพืชสกุล Clerodendrum L. Rotheca Raf. และ Volkameria L. (Lamiaceae) ในประเทศไทยผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์
13วท.ม.5710220084ลลิตา ศรีอ่อนHerpetology Lab (วท222)lalita11032530@gmail.comความผันแปรทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของคางคกแคระ Ingerophrynus parvus (Boulenger, 1887) ในภาคใต้ของประเทศไทยดร. ศันสรียา วังกุลางกูร
14วท.ม.5710220123อุษณีษ์ กําเนิดไพรวันHerbariumnimdoung@hotmail.comการศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์ย่อยประดู่ (วงศ์ถั่ว) ในจังหวัดสงขลาผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์
15วท.ม.5810220014Tuan Ngoc NguyenBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)ngoctuan.304@gmail.comVertical stratification in foraging activity of wrinkle-lipped free tailed bat Chaerephon plicatus (Buchanan, 1800)ผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
16วท.ม.5810220051พฤทธิพงศ์ เพชรช่วยB 206/15810220051@email.psu.ac.thบทบาทของโพรลีนต่อการทนโลหะหนักของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กชนิด Chlorella vugarisผศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร
17วท.ม.5810220079อภิญญา บุญคุ้มB211boonkhumapinya@gmail.comรูปแบบการเจริญและการผลิตสารพฤกษเคมีของทุเรียนเทศ (Annona muricata L.)รศ.ดร.อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
18วท.ม.5810220093กิดากานต์ สาสุธรรมB 206/2kidakan.sar@hotmail.comความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางอัลลีโลพาทีกับอัตราการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะเครียดผศ.ดร.กฤติกา แก้วจํานง
19วท.ม.5810220095ธัญญาพร ค้ำชู---ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจํานง
20วท.ม.5910220006TobgayHerbarium (B 403)tobgay2014@gmail.comThe phytogeographic deconstruction of the family Rubiaceae along the altitudinal gradient of Himalayan Range in Western Bhutanรศ.ดร.กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ
21วท.ม.5910220029นัฐดนัย พุทธิศาวงศ์B 407nutdanai.050@gmail.comการศึกษาทบทวนเฟิร์นวงศ์ Lindsaeaceae ในประเทศไทยรศ.ดร.สหัช จันทนอรพินท์
22วท.ม.5910220100กีรติ กิตติวัฒนาวงศ์B 311kerati.kw@gmail.comการแสดงออกของยีน SOCS ในยุงก้นปล่องไดรัสต่อการติดเชื้อมาลาเรียในพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์
23วท.ม.6010220015Pema Khanduวท. 245pemakhandu407@education.gov.btForaging activity patterns of critically endangered White-bellied Herons in Punatsangchu and Mangdechu river basinsผศ.ดร. สาระ บำรุงศรี
NoPictureDegreeIDNameOfficeEmailThesis titleAdvisor
1Ph.D.5510230024Nilubol NuanjunkongB 211, B 303/3auey_orchid@hotmail.comHistochemical features and oil production in relation to the reproductive modes of physic nut (Jatropha curcas L.) during in vivo seed development and cell suspension culture.Assoc. Prof. Dr. Upatham Meesawat
2Ph.D.5610230005Mr. Jiroat SangrattanaprasertB 400canthiumkku@gmail.comThe genus Colura (Dumort.) Dumort. (Lejeuneaceae, Marchantiophyta) in Malesian regionAssoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
3Ph.D.5610230039Gordon DraskicST222gordon.draskic@gmail.comMorphological and genetic variation of Leptobrachium hendricksoni Taylor 1962 in Peninsular ThailandDr. Sansareeya Wangkulangkul
4Ph.D.5610230044Sutthinut SoonthornkalumpB 211s_soonthornkalump@hotmail.comIn vitro micropropagation and Cryopreservation of Lady's slipper orchid (Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein), Endangered and Endemic species of Malay PeninsulaAssoc. Prof. Dr. Upatham Meesawat
5Ph.D.5710230001Milica StankovicB 305svesemenja@gmail.comEcological modeling of seagrasses along Andaman coast of ThailandAssoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
6Ph.D.5710230016Pornsawan SutthinonB303/3clipy.pornsawan@gmail.comDevelopmental features during gametogenesis in mangosteen (Garcinia
mangostana L.) and the closed relative species (Garcinia celebica L.)
Assoc. Prof. Dr. Upatham Meesawat
7Ph.D.6010230060Sarawut Siriwong--Comparative management effectiveness between coral reef management by direct single agency and multiple agenciesAsst. Prof. Dr. James Dominic True
8M.Sc.5610220060Pimpanit Kongrueng---Dr. Peerapat Roongsattham
9M.Sc.5610220114Sirachai ArunrugstichaiST221info@shinsphoto.comIssues of Exploitation of Sharks by Thai Commercial Fisheries in the Andaman SeaAsst. Prof. Dr. James Dominic True
10M.Sc.5610220159Piyaporn SuksaiBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)j_a_l_f@hotmail.com / sppiya22@gmail.comCommunity structure of insectivorous bats in rural agricultural areas of central ThailandAsst. Prof. Dr.Sara Bumrungsri
11M.Sc.5710220027Janmanee PanyawaiB 305jpanyawai@hotmail.comVariability in the Sediment Retention and Carbon Storage of Seagrass and Macroalgae Beds in Tangkhen Bay, Phuket Province.Assoc. Prof. Dr. Anchana Prathep
12M.Sc.5710220069Feenya PoomprasertB108fphumprasert@gmail.comการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบใบและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคไอพีบีเอสของพืชสกุล Clerodendrum L. Rotheca Raf. และ Volkameria L. (Lamiaceae) ในประเทศไทยAsst. Prof. Dr. Charan Leeratiwong
13M.Sc.5710220084Lalita SrionHerpetology Lab (ST222)lalita11032530@gmail.comMorphological and Genetic Variations of Ingerophrynus parvus (Boulenger, 1887) in Southern ThailandDr. Sansareeya Wankulangkul
14M.Sc.5710220123Ussanee KomnurdpriwanHerbariumnimdoung@hotmail.comThe taxonomic study of the subfamily Papilionoideae (Faboideae) in Songkhla provinceAsst. Prof. Dr. Charan Leeratiwong
15M.Sc.5810220014Tuan Ngoc NguyenBats, Small Mammals & Birds Research Unit (ST245)ngoctuan.304@gmail.comVertical stratification in foraging activity of wrinkle-lipped free tailed bat Chaerephon plicatus (Buchanan, 1800)Asst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri
16M.Sc.5810220051Phruetthiphong PhetchuayB 206/15810220051@email.psu.ac.thRole of Proline on heavy metal tolerance in Chlorella vugarisAsst. Prof. Dr. Pimchanok Buapet
17M.Sc.5810220079Apinya BoonkhumB211boonkhumapinya@gmail.comDevelopmental pattern and phytochemical production of soursop (Annona muricata L.)Assoc. Prof. Dr. Upatham Meesawat
18M.Sc.5810220093Kidakarn SasuthamB 206/2kidakan.sar@hotmail.comTrade-off between allelopathic activity and growth of rice under nutrient stress.Asst. Prof. Dr. Krittika Kaewjumnong
19M.Sc.5810220095Thanyaporn Kamchu---Asst. Prof. Dr. Krittika Kaewjumnong
20M.Sc.5910220006TobgayHerbarium (B 403)tobgay2014@gmail.comThe phytogeographic deconstruction of the family Rubiaceae along the altitudinal gradient of Himalayan Range in Western BhutanAssoc. Prof. Dr. Kitichate Sridith
21M.Sc5910220029Nutdanai PutthisawongB 407nutdanai.050@
gmail.com
Revision of fern family Lindsaeaceae in
Thailand
Assoc. Prof. Dr. Sahut Chantanaorrapint
22M.Sc.5910220100Kerati KittiwattanawongB 311kerati.kw@gmail.comThe effect of SOCS gene expression in Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) on plasmodium vivax infectionDr. Singtoe Boonrotpong
23M.Sc.6010220015Pema KhanduST 245pemakhandu407@education.gov.btForaging activity patterns of critically endangered White-bellied Herons in Punatsangchu and Mangdechu river basinsAsst. Prof. Dr. Sara Bumrungsri