ดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ
Dr. Patamarerk Engsontia

ชื่อ-สกุลดร. ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ห้องทำงานB404/1 อาคาร ชีววิทยา
โทรศัพท์+66 7428 8521
อีเมล์patamarerk.e@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=1SD2Ya0AAAAJ&hl=en
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Patamarerk_Engsontia
Facebookhttps://www.facebook.com/Patamarerk-Engsontia-163069557053363/
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2558ปร.ด.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
2547วท.บ.ชีววิทยา
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
งานวิจัยที่สนใจ

 • ชีววิทยาโมเลกุลของแมลง
 • ระบบประสาทรับสารเคมีของแมลง
 • พันธุศาสตร์ของพฤติกรรมแมลง
 • การจัดการแมลงศัตรูทางการเกษตร
 • การดัดแปลงพันธุกรรมของแมลง
 • การเปรียบเทียบจีโนมของแมลง
 • วิวัฒนาการระดับโมเลกุล
งานวิจัยปัจจุบัน

 • การระบุยีนรีเซพเตอร์รับกลิ่นของแมลงและการพัฒนาสารไล่แมลงชนิดใหม่
 • การระบุโปรตีนพิษและโปรตีนต้านจุลชีพจากทรานสคริปโตมของแมลงเพื่อการพัฒนายาชนิดใหม่
 • การดัดแปลงพันธุกรรมของแมลงและการประยุกต์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของประชากร และพันธุศาสตร์ของยุงสกุล Mansonia
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Schoville, S.D., Chen, Y.H., Andersson, M.N., Benoit, J.B., Bhandari, A. et al. 2018. A model species for agricultural pest genomics: The genome of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Scientific Reports 8: 1931-x.
 2. He, P., Engsontia, P., Chen, G.-L., Yin, Q., Wang, J. et al. 2018. Molecular characterization and evolution of a chemosensory receptor gene family in three notorious rice planthoppers, Nilaparvata lugens, Sogatella furcifera and Laodelphax striatellus, based on genome and transcriptome analyses. Pest Management Science.
 3. Engsontia, P., Sangket, U., Robertson, H.M. and Satasook, C. 2015. Diversification of the ant odorant receptor gene family and positive selection on candidate cuticular hydrocarbon receptors. BMC Research Notes 8: 380.
 4. Engsontia, P., Sangket, U., Chotigeat, W. and Satasook, C. 2014. Molecular evolution of the odorant and gustatory receptor genes in lepidopteran insects: Implications for their adaptation and speciation. Journal of Molecular Evolution 79(1-2): 21-39.
 5. Engsontia, P., Sanderson, A.P., Cobb, M., Walden, K.K.O., Robertson, H.M. et al. 2008. The red flour beetle's large nose: An expanded odorant receptor gene family in Tribolium castaneum. Insect Biochemistry and Molecular Biology 38(4): 387-97.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-101หลักชีววิทยา 1
331-101ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
330-102หลักชีววิทยา 2
330-360พันธุศาสตร์
331-360ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
330-475สัมมนาทางชีววิทยา
330-382ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
330-483พันธุศาสตร์โมเลกุลในการวิจัยทางชีววิทยา
330-232อนุกรมวิธานของสัตว์
331-491โครงงานทางชีววิทยา 1
NameDr. Patamarerk ENGSONTIA
Academic positionLecturer
Present
employment
(Building and room)
B404/1 Biology building
Telephone+66 7428 8521
E-mailpatamarerk.e@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=1SD2Ya0AAAAJ&hl=en
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Patamarerk_Engsontia
Facebookhttps://www.facebook.com/Patamarerk-Engsontia-163069557053363/
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2015Ph.D.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
2004B.Sc.Biology
(First class honor)
Prince of Songkla University, Thailand
Field of Interests

 • insect molecular biology
 • insect chemoreception
 • molecular basis of insect behavior
 • insect pest management
 • transgenic insect
 • comparative genomics
 • molecular evolution
Current Researches

 • Identification of insect odorant receptors and development of new repellents for pest control
 • Identification of toxins proteins and antimicrobial proteins from insect transcriptomes and development of new drugs
 • Transgenic insects and applications
 • Diversity, phylogeography and genetics of Mansonia mosquitoes
CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

Articles/Books/Book chapters

 1. Schoville, S.D., Chen, Y.H., Andersson, M.N., Benoit, J.B., Bhandari, A. et al. 2018. A model species for agricultural pest genomics: The genome of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidae). Scientific Reports 8: 1931-x.
 2. He, P., Engsontia, P., Chen, G.-L., Yin, Q., Wang, J. et al. 2018. Molecular characterization and evolution of a chemosensory receptor gene family in three notorious rice planthoppers, Nilaparvata lugens, Sogatella furcifera and Laodelphax striatellus, based on genome and transcriptome analyses. Pest Management Science.
 3. Engsontia, P., Sangket, U., Robertson, H.M. and Satasook, C. 2015. Diversification of the ant odorant receptor gene family and positive selection on candidate cuticular hydrocarbon receptors. BMC Research Notes 8: 380.
 4. Engsontia, P., Sangket, U., Chotigeat, W. and Satasook, C. 2014. Molecular evolution of the odorant and gustatory receptor genes in lepidopteran insects: Implications for their adaptation and speciation. Journal of Molecular Evolution 79(1-2): 21-39.
 5. Engsontia, P., Sanderson, A.P., Cobb, M., Walden, K.K.O., Robertson, H.M. et al. 2008. The red flour beetle's large nose: An expanded odorant receptor gene family in Tribolium castaneum. Insect Biochemistry and Molecular Biology 38(4): 387-97.
Courses
CodeSubject
331-101PRINCIPLE OF BIOLOGY I
331-101PRINCIPLE OF BIOLOGY LABORATORY I
330-360GENETICS
331-360GENETICS LABORATORY
330-475SEMINAR IN BIOLOGY
330-382INTRODUCTION TO EVOLUTION
330-483MOLECULAR GENETICS METHODS IN BIOLOGICAL RESEARCH
330-232ANIMAL TAXONOMY
331-491PROJECTS IN BIOLOGY I