ดร. นาวี หนุนอนันต์
Dr. Nawee NOON-ANANT

ชื่อ-สกุลดร. นาวี หนุนอนันต์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องทำงานB308
โทรศัพท์+66 7428 8511
อีเมล์nawee.n@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGate-
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2552ปร.ด.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2546วท.ม.นิเวศวิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ

  • Entomology
งานวิจัยปัจจุบัน

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

  1. Noon-anant, N., Kohout, R., Watanasit, S., Yamane, S. and Wiwatwitaya, D. 2009. Additional Records of Polyrhachis (Myrmatopa) varicolor Viehmeyer (Formicidae: Formicinae) from Southern Thailand, with Notes on Its Nesting Habits. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 9: 171-188.
  2. Watanasit, S., Noon-anant, N. and Phlappueng, A. 2008. Diversity and ecology of ground dwelling ants at Khao Nan National Park, southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 30(6).
  3. Noon-anant, N., Watanasit, S., Yamane, S. and Wiwatwitaya, D. 2008. Nesting habits of Polyrhachis (Myrmatopa) flavicornis (formicidae: Formicinae) in the lowland tropical rain forest of Peninsular Thailand. Sociobiology 51: 73-86.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-435ENTOMOLOGY
331-101PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB I
315-201SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY
331-102PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB II
331-270FIELD BIOLOGY
330-250ECOLOGY
331-250ECOLOGY LAB
NameDr. Nawee NOON-ANANT
Academic positionLecturer
Present
employment
(Building and room)
B308
Department of Biology, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
Telephone+66 7428 8511
E-mailnawee.n@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGate-
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2009Ph.D.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
2003M.Sc.EcologyPrince of Songkla University, Thailand
B.Sc.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
Field of Interests

  • Entomology
Current Researches

CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

Articles/Books/Book chapters

  1. Noon-anant, N., Kohout, R., Watanasit, S., Yamane, S. and Wiwatwitaya, D. 2009. Additional Records of Polyrhachis (Myrmatopa) varicolor Viehmeyer (Formicidae: Formicinae) from Southern Thailand, with Notes on Its Nesting Habits. The Natural History Journal of Chulalongkorn University 9: 171-188.
  2. Watanasit, S., Noon-anant, N. and Phlappueng, A. 2008. Diversity and ecology of ground dwelling ants at Khao Nan National Park, southern Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology 30(6).
  3. Noon-anant, N., Watanasit, S., Yamane, S. and Wiwatwitaya, D. 2008. Nesting habits of Polyrhachis (Myrmatopa) flavicornis (formicidae: Formicinae) in the lowland tropical rain forest of Peninsular Thailand. Sociobiology 51: 73-86.
Courses
CodeSubject
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-435ENTOMOLOGY
331-101PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB I
315-201SCIENCE, TECHNOLOGY & SOCIETY
331-102PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB II
331-270FIELD BIOLOGY
330-250ECOLOGY
331-250ECOLOGY LAB