การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

 

 


ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมกับ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ สมาคมพฤกษศาสตร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์


การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

6th Botanical Conference of Thailand

28 - 30 มีนาคม 2555

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

บทคัดย่อ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ฯ

http://bit.ly/BCT2012Abstract

 

กำหนดการ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ฯ

http://bit.ly/BCT2012-Program

 

แผนที่สถานที่จัดการประชุมฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


 • หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมในเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ดังนั้นผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ เช่น อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน นิเวศสรีรวิทยา และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาการสาหร่าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้ร่วมจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้นอกจากเหตุที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วยังเป็นการกระตุ้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติในเขตภาคใต้ตอนล่างอีกโสตหนึ่งด้วย

 • วัตถุประสงค์


 1. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต และ บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เทียบเท่าระดับสากล
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการสาขาพฤกษศาสตร์ของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
 3. เพื่อกระตุ้นการจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติในเขตภาคใต้ตอนล่าง


 • ขอบเขตของผลงานวิจัยที่นำเสนอ
อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นาวิทยา สาหร่าย เห็ดรา และไลเคน

 • ผู้ร่วมประชุม
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจในสาขาต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน

 • กำหนดการ
20 มกราคม 2555 – วันสุดท้ายของการส่งไฟล์บทคัดย่อ และเรื่องเต็ม
31 มกราคม 2555 – วันสุดท้ายการลงทะเบียนล่วงหน้า
28-30 มีนาคม 2555 – ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงาน

 • รายละเอียดการประชุม
กำหนดการ: http://bit.ly/BCT2012-Program

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555
13.00-17.00  ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555
08.00-09.00 ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์
09.00-09.10 พิธีเปิดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6

กล่าวรายงานโดย ประธานจัดการประชุมฯ
รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.10-09.20

กล่าวเปิดการประชุมโดย
รศ.ดร. จุฑามาศ ศตสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09.20-10.00

บรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Luca Comai

“Mechanisms of Adaptation to Allopolyploidy in Arabidopsis”
10.00-10.20 พักรับประทานอาหารว่าง
Session 1 กายวิภาคและอนุกรมวิธานพืช
ประธาน
ดร. สมราน สุดดี
เลขานุการ นางสาวยุรฉัตร ยอดโยธี
10.20-10.40

O-01 กายวิภาคของใบ และปริมาณแคปไซซินของพริกขี้หนูสวนและพริกกระเหรี่ยง(Capsicum frutescents L.)


วีรศิลป์ สอนจรูญ* สุมน มาสุธน พรพรรณ พรศิลปทิพย์ และ เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์
10.40-11.00 O-02 การชะงักการเจริญของไมโครสปอร์ในดอกมังคุดเพศเมีย (Garcinia mangostana L.)

นิลุบล นวลจันทร์คง* ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล และ อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์
11.00-11.20 O-03 ศึกษาคาริโอไทป์ของพืชวงศ์มะพร้าวนกคุ่มในประเทศไทย
มนัสดา ขวัญดำ* ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ และ ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล
11.20-11.40 O-04 ความหลากชนิดของพืชสกุลแวววิไล (วงศ์มณเฑียรทอง) ในประเทศไทย
พนม สุทธิศักดิ์โสภณ* ประนอม จันทรโณทัย และ David A. Simpson
11.40-12.00 O-05 พืชสกุล Neanotis W.H.Lewis (วงศ์เข็ม) ในประเทศไทย
คณิต แวงวาสิต* และประนอม จันทรโณทัย
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
Session 2 ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของพืช
ประธาน
ผศ.ดร. โสภณ บุญมีวิเศษ
เลขานุการ นายพลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
13.00-13.20

O-06 วิวัฒนาการชาติพันธุ์ระดับโมเลกุลของราเอคโตไมคอร์ไรซา สกุล Boletus Fr.

 

จากตำแหน่ง nuLSU rDNA ในประเทศไทย
ปวราย์ ปาจิตร์* จิตรตรา เพียภูเขียว และ เชิดชัย โพธิ์ศรี
13.20-13.40
O-07 การประเมินทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีก่อนมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554

ศศิวิมล แสวงผล* อุษณีษ์ พิชกรรม วิษุวัต สงนวล และปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์
13.40-14.00 
O-08 การสำรวจพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการไข้ จากป่าชายเลนและป่าชายหาด
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
นฤมล เส้งนนท์* และ อรทัย เนียมสุวรรณ
14.00-14.20 O-09 ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณเขาหลวง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พิพัฒน์ นพศิริวงศ์* และ ทวีศักดิ์ บุญเกิด
14.20-14.40 O-10 ความสัมพันธ์เชิงแอลโลเมตรีสำหรับประมาณมวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดินของกล้าไม้วงศ์ยาง
เยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์* ศศิธร พ่วงปาน และ พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์
14.40-15.00

พักรับประทานอาหารว่าง

Session 3 อนุกรมวิธานของพืชไม่มีท่อลำเลียง
ประธาน 
ศ.ดร. ประนอม จันทรโณทัย
เลขานุการ อาจารย์ เจริญศักดิ์ แซ่ไว่
15.00-15.20

O-11 การศึกษาทบทวนมอสส์สกุล Leucophanes Brid. (Calymperaceae, Bryophyta) ในประเทศไทย


ฉัตรชบา พรหมมะ* และ สหัช จันทนาอรพินท์
15.20-15.40 O-12 การทบทวนอนุกรมวิธานของ Fissidens Hedw. (Fissidentaceae, Bryophyta) ในประเทศไทย

กาญจนา วงค์กุณา* กันยา สันทนะโชติ Benito C. Tan และ James F. Maxwell

15.40-16.00 O-13 การศึกษาเบื้องต้นของลิเวอร์เวิร์ตสกุล Drepanolejeunea (Spruce) Schiffn.

(Lejeuneaceae, Marchantiophyta) ในประเทศไทย

เจนจรีย์ อินอุทัย* และ สหัช จันทนาอรพินท์

16.00-16.20
O-14 อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Marchantiophyta) ในประเทศไทย
สุนทรี กรโอชาเลิศ* และ กันยา สันทนะโชติ
16.20-16.40
O-15 Thysananthus Lindenb. สกุลย่อย Thysananthus ในประเทศไทยมีกี่ชนิด?
เพียงพักตร์ สุขรักษ์* Stephan Robbert Gradstein และ Michael Stech
16.40-18.00
การนำเสนอโปสเตอร์
18.00-20.00 งานเลี้ยงรับรอง ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

Session 4 สรีรวิทยาของพืช
ประธาน
รศ.ดร. มาลี ณ นคร
เลขานุการ นางสาวนิลุบล นวลจันทร์คง 
09.00-09.20

O-16 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการสะสมสารมลพิษ


ในไลเคนย้ายปลูก Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale (Parmeliaceae)
ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง* เวชศาสตร์ พลเยี่ยม และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 
09.20-09.40 O-17 ผลทางอัลลีโลพาทีของข้าว (Oryza sativa L.) ต่อการงอก การเจริญของยอดและราก 

การแบ่งเซลล์ปลายราก และการพัฒนาของขนรากในผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
ประภาวีร์ วรกรรณ* ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ และ กฤติกา แก้วจำนง
09.40-10.00 O-18 การเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการงอกของละอองเรณูของข้าว (Oryza sativa L.)
โดยการใช้สาร 24-epibrassinolide ภายใต้ภาวะเครียดจากความร้อน
จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช* คณพล จุฑามณี วิทิตร ใจอารีย์ และ ลิลลี่ กาวีต๊ะ
10.00-10.20
O-19 โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของโปรตีนในรากข้าว (Oryza sativa L.) เมื่ออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง
นวมินทร์ สงวนหมู่* วาสินี พงษ์ประยูร ณัฐวดี จินตโกวิท สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์
10.20-10.40
พักรับประทานอาหารว่าง
Session 5 ชีวโมเลกุลของพืช
ประธาน
ผศ.ดร. ต่อศักดิ์ สีลานันท์
เลขานุการ นางสาวปวีณา แก้วอุบล
10.40-11.00

O-20 ทรานสคริปชันแฟกเตอร์ชนิด R2R3-MYB ที่จับกับคัลโมดูลินโดยอนุมานในข้าว (Oryza sativa L.)


ธานินทร์ จันทรโชติ* ธีรพงษ์ บัวบูชา Hongya Gu และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 
11.00-11.20 O-21 ผลจากโมทิฟของ OsNUC1 ต่อการเติบโตของ Arabidopsis thaliana L. 

ที่ดัดแปรพันธุกรรมภายใต้ภาวะเครียดจากความเค็ม
รัฐธิภา ธนารักษ์* ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์ ธนิกานต์ อุดมชโลทร และ ศุภจิตรา ชัชวาลย์
11.20-11.40 O-22 การแสดงออกของยีน mitochondrial phosphate transporter (HbMPT)
ในท่อน้ำยางของต้นยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.)
ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี* พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล อัญชีรา วิบูลย์จันทร์ และ แอร์เวย์ เครสแตง
11.40-12.00 O-23 การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนไลพอกซีจีเนสซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์กรดจัสโมนิก
ในต้นยางพารา (Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.)
ดาวนภา ฉุ้งลู้* ทิวา โรจนปรีดา จรัญญา ณรงคะชวนะ อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
Hervé Chrestin ปัญจภัทร โสจิกุล และ พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน


Session 6 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
ประธาน 
รศ.ดร. คำนูญ กาญจนภูมิ
เลขานุการ นางสาวพรสวรรค์ สุทธินนท์
13.00-13.20

O-24 การใช้พอลิเอมีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผลกล้วยหอมทอง

(Musa sp., AAA group, Gros Michel subgroup, cultivar “Hom Thong”)
อรรคพล สันติวิภานนท์* เสาวรัตน์ จันทะโร และ กนกวรรณ เสรีภาพ
13.20-13.40
O-25 ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตของหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ในหลอดทดลอง

ราตรี สันติวงค์* พัชรา ลิมปนะเวช และ ยุพิน จินตภากร
13.40-14.00 
O-26 ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง 
ขมิ้นขาว (Curcuma mangga Valeton & Zijp.)
พันธิตรา กมล อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข* และ อนุพันธ์ กงบังเกิด
14.00-14.20 O-27 การเติบโตและการเกิดสารสีที่ต่างกันระหว่างการชักนำแคลลัสจากพืชบางชนิดในวงศ์บานไม่รู้โรย (Amaranthaceae)
เพชรรัตน์ วชิระบงกช* กิตติ โพธิปัทมะ และ สมโภชน์ น้อยจินดา
14.20-14.40 O-28 องค์ประกอบทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของเกสรผึ้ง
สมภพ แซ่เฮง* ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล และ มาลินี วงศ์นาวา
14.40-15.00 O-29 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสารต้านอนุมูลอิสระของนมผึ้ง (Royal jelly)
สุวัลลีย์ แดงเดช* ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล และ มาลินี วงศ์นาวา
15.00-15.20

พักรับประทานอาหารว่าง15.20-15.50 ตัวแทนของสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ชี้แจงการดำเนินงานของสมาคมฯ
15.50-16.30 พิธีปิดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประกาศผลการบรรยายและโปสเตอร์ดีเด่น
กล่าวแนะนำและเชิญชวน ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
โดย ผศ.ดร. โสภณ บุญมีวิเศษ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กล่าวปิดงานโดย รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานจัดการประชุมฯ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

07.30-17.30

ทัศนศึกษาเส้นทางรอบทะเลสาบสงขลา

(ทะเลน้อย - วัดพะโคะ - สถาบันทักษิณคดีศึกษา –หาดสมิหลา สงขลา)

 • ภาษาและรูปแบบการประชุม
ใช้ภาษาไทย ยกเว้นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดยวิทยากรรับเชิญ

 • บทคัดย่อของผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์
 1. เขียนบทคัดย่อที่เป็นการสรุปผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยใจความเดียวกัน โดยจะจัดพิมพ์ลงในหนังสือรวบรวมบทคัดย่อขนาด A4
 2. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดกระดาษ A4 ตั้งขอบกระดาษด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร ด้านขวา ด้านบนและล่าง 2 เซนติเมตร
 3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบอักษร TH SarabunPSK  รายละเอียดและรูปแบบการเขียนดังตารางและตัวอย่างบทคัดย่อ คำแนะนำในการเขียนบทคัดย่อ
 4. ชื่อเรื่อง ไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด และให้ใส่ที่อยู่อีเมลของผู้วิจัยหลักเท่านั้น
 5. คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ
 6. โปรดตรวจสอบตัวสะกด การใช้ภาษาให้ถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลและรูปแบบ ให้ถูกต้องก่อนส่ง ไปยัง ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) เพื่อส่งต่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป **หมดเขตรับบทคัดย่อ วันที่ 20 มกราคม 2555**

บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. แบบอักษร

TH SarabunPSK

2. ชื่อเรื่อง

ตัวอักษรขนาด 18 ตัวเข้ม

3. ชื่อคณะผู้วิจัย

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวเข้ม

4. ผู้วิจัยหลัก

ใช้ * ท้ายชื่อผู้วิจัยหลัก

5. คณะผู้วิจัย

ตัวเลขเป็นตัวยก ท้ายชื่อผู้วิจัย

6. สถานที่ทำงานและที่อยู่

ตัวอักษรขนาด 12 ตัวตรง

7. เนื้อหาบทคัดย่อ และคําสําคัญ

ตัวอักษรขนาด 14 ตัวตรง

8. ความยาวของเนื้อหา

ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด หรือ 300 คำ

9. การเว้นระยะ

เว้น 1 บรรทัด ระหว่าง ที่อยู่และเนื้อหา
เว้น 2 บรรทัด ระหว่างบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


 • คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม
ผู้ที่นำเสนอผลงานแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ที่ส่งผลงานเต็ม จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานใน หนังสือคู่มือการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 โดยสามารถส่งเรื่องเต็มที่เตรียมตาม คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเรื่องเต็ม (http://bit.ly/BCT2012-FullPaper) ไปยัง ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it **หมดเขตรับต้นฉบับเรื่องเต็ม วันที่ 15 ธันวาคม 2554**
แบบแสดงความจำนงการเสนอผลงาน: http://bit.ly/BCT2012-Present
 • การเตรียมเสนอผลงานภาคบรรยาย
การเตรียมไฟล์: ในห้องบรรยายมี Computer with Powerpoint 2003, 2007 for Window, LCD Projector
ระยะเวลา: ผู้บรรยายมีเวลารวมทั้งหมด 20 นาที โดยแบ่งเป็่นช่วงเวลานำเสนอผลงานประมาณ 15 นาที และช่วงเวลาถามตอบข้อซักถามประมาณ 5 นาที

 • การเตรียมเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ขนาดบอร์ดสำหรับติดโปสเตอร์ คือ 120 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร
ขนาดโปสเตอร์ที่แนะนำ คือ 90 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร (Ao)
 • ค่าลงทะเบียน

ก่อน 31 มกราคม 2555*

หลัง 31 มกราคม 2555

อาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป

1,000 บาท

1,300 บาท

นิสิต นักศึกษา

500 บาท

800 บาท

* วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทุกคน

รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

**สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมทัศนศึกษา เส้นทางรอบทะเลสาบสงขลา ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 โปรดแจ้งความจำนงในแบบลงทะเบียนและชำระเงินพร้อมค่าลงทะเบียน

จดหมายเวียนครั้งที่ 1

จดหมายเวียนครั้งที่ 2

แบบลงทะเบียน

ทัศนศึกษา เส้นทางรอบทะเลสาบสงขลา >>ใบสมัคร และรายละเอียด<<

http://bit.ly/BCT2012-Program: กำหนดการ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ฯ

http://bit.ly/BCT2012Abstractบทคัดย่อ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 • การส่งต้นฉบับรายงานการประชุม (Proceedings)
[จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป]


 • การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ โดย สหัช/อัญชนา/จารุวรรณ”
เลขที่ 565-447515-2
การลงทะเบียนจะเรียบร้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงิน
โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่ โทรสาร: 074-55-8840 หรือที่ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • ที่พัก (ติดต่อเอง)

ชื่อโรงแรม

อัตราค่าที่พัก

(บาท/คืน)

หมายเลขโทรศัพท์

Website

Lee Gardens Plaza Hotel

1,087

Tel: 0 7426 1111

Fax: 0 7435 1677

http://leeplaza.com/

Diamond Plaza Hotel

970

Tel: 0 7423 0130-41

0 7435 3140-9

http://diamondplazahotels.com/

Golden Crown Plaza Hotel

980

Tel: 0 7426 2908

http://goldencrownplazahotel.com/

สยามซิตี้

980

Tel: 0 7435 3111-29

หอพักนักศึกษา

300 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ 074-28-8509 โทรสาร 074-55-8840 Website: http://www.biology.sci.psu.ac.th/

| http://bit.ly/BCT2012 | http://facebook.com/BCT2012


Last Updated on Thursday, 22 March 2012 14:18
 
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner