ดร. ชัชวาล หมื่นโพธิ์
Dr. Chutchawan MUENPO

ชื่อ-สกุลดร.ชัชวาล หมื่นโพธิ์
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ห้องทำงานB.106
โทรศัพท์+66 7428 8487
อีเมล์chutchawan.m@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Chutchawan_Muenpo
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2553ปร.ด.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2547วท.บ.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ

 • งานวิจัยโดยส่วนใหญ่จะศึกษาทางด้านเนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์ โดยงานวิจัยในตอนนี้จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาการสืบพันธุ์และโครงสร้างละเอียดของกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (ทั้งการสร้างอสุจิและไข่) ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะพวกหอยฝาเดียว นอกจากนี้ยังสนใจศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาทของพวกนิวโรเพปไทด์ต่างๆ (เช่น APGWamide) ในระบบประสาทส่วนกลางของพวกมอลลัสก์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ เช่น การชักนำให้เกิดลักษณะสองเพศ (imposex) ด้วยสาร tributyltin (TBT) ในหอยทะเลฝาเดียวเพศเมีย เป็นต้น
งานวิจัยปัจจุบัน

 • วงจรสืบพันธุ์ของหอยสังข์กระโดดบริเวณน่านน้ำจังหวัดกระบี่
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 1. Promruk, W., Thongboon, L. and Muenpo, C. 2016. Comparative histology of skin structure of giant mudskippers (Periophthalmodon schlosseri) and blue spotted mudskippers (Boleophthalmus boddarti). The 11 th Conference on Science and Technology for Youths. Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangkok, June 10-11, 2016. pp. 290.
 2. Supradit, K., Muenpo, C. and Thongboon, L. 2015. Comparative histological structure of esophagus and small intestine of giant mudskipper (Periophthalmodon schlosseri) and blue spotted mudskipper (Boleophthalmus boddarti). The 10 th Conference on Science and Technology for Youths. Faculty of Science, Kasetsart University, Bang Khen, Bangkok, June 19-20, 2015. pp 295.
 3. Niyomrat, K. and Muenpo, C. 2014. Comparative histology of selected regions of the alimentary system of Strombus canarium Linnaeus,1758 and Babylonia areolata Link,1807 (Gastropoda: Prosobranchia). The 9 th Conference on Science and Technology for Youths. Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangkok, May 30-June 1, 2014. pp 300.
 4. Kuanwili, A., Thongboon, L., Pongsuwan, K. and Muenpo, C. 2014. Preliminary study on the reproductive cycle of spineless cuttlefish, Sepiella inermis (Ferrussac & d’Orbigny, 1848) in Songkhla Lake, Thailand. Proceeding of the International Bioscience Conference and the 5 th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference. Phuket, Thailand, September 29-30, 2014. pp. 86.
 5. Niyomdecha, S. and Muenpo, C. 2014. Size at first sexual maturity and reproductive cycle of green mussel (Perma viridis) at the mouth of the Lam Makham canal, Trang Province. Proceeding of the 4 th Marine Science Conference: Blue Ocean Science. The 60 th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, June 10-12, 2014. pp. 232-244.
 6. Suwanjarat, J., Muenpo, C., Thongboon, L. and Pongsuwan, K. 2012. Ultrastructure of spermatogenesis in male spotted babylon, Babylonia areolata affected by TBT. Proceeding of the 29 th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, Cha-Am, Thailand, January 30 – February 1, 2012. pp. 72-73.
 7. Muenpo, C. and Suwanjarat, J. 2009. The morphological and histological expressions of TBT-induced imposex in Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae). Proceeding of the RGJ Seminar Series LXIV: Science and Technology for the Sustainable Development. Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, September 4, 2009. pp. 11.
 8. Muenpo, C. and Suwanjarat, J. 2007. Reproductive cycle of the spotted babylon, Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae) in the Gulf of Thailand. Proceeding of the RGJ – Ph.D. Congress VIII. Jomtien Palm Beach Resort Pattaya, Chonburi, April 20-22, 2007. pp. 251
 9. Muenpo, C., Suwanjarat, J. and Klepal, W. 2007. Acute toxicity of tributyltin to the spotted babylon, Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae). Proceeding of the 7 th National Graduate Research Conference. Prince of Songkla University, Surat Thani campus, Surat Thani, April 4-5, 2007. pp. 96.
ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. and Muenpo, C. 2017. Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research. 48(2): 697-710.
 2. Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. and Muenpo, C. 2017. Fish condensate as effective protein replacer of fish meal in diet for striped snakehead (Channa striata). Fish Physiology and Biochemistry. 43(1): 217-228.
 3. Muenpo, C., Suwanjarat, J. and Klepal, W. 2011. Ultrastructure of oogenesis in imposex females of Babylonia areolata (Caenogastropoda: Buccinidae). Helgoland Marine Research. 65: 335–345.
 4. Suwanjarat, J., Muenpo, C. and Thongbun, L. 2008. Reproductive cycle of Babylonia areolata in the Gulf of Thailand. Thaksin University Journal. 11(2): 71-86.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-102หลักชีววิทยา 2
331-102ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
331-101ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
330-106ชีววิทยา
331-106ปฏิบัติการชีววิทยา
330-212สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ
330-475สัมมนาทางชีววิทยา
331-491โครงงานทางชีววิทยา 1
330-311ฮีสโทโลยีของสัตว์
330-435กีฏวิทยา
330-440ชีววิทยาการเจริญของสัตว์
330-471ไมโครเทคนิค
330-523สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง
330-571ฮีสโตเคมี
NameDr. Chutchawan MUENPO
Academic positionLecturer
Present
employment
(Building and room)
B.106
Department of Biology, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
Telephone+66 7428 8487
E-mailchutchawan.m@psu.ac.th
Google Scholar-
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Chutchawan_Muenpo
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2004B.Sc.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
2010Ph.D.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
Field of Interests

 • Research has been focusing on an animal histology. Current research is mainly concerned with the reproductive biology and the ultrastructures of spermatogenesis and oogenesis in various groups of invertebrates, particularly gastropods. Other research questions focus on the localization and role of neuropeptides (such as APGWamide) in the central nervous system of mollusks as well as the effects of toxins to the reproductive and endocrine function such as imposex induction by tributyltin (TBT) in female marine gastropods.
Current Researches

 • Reproductive cycle of Strombus canarium in seawater at Krabi province
CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

 1. Promruk, W., Thongboon, L. and Muenpo, C. 2016. Comparative histology of skin structure of giant mudskippers (Periophthalmodon schlosseri) and blue spotted mudskippers (Boleophthalmus boddarti). The 11 th Conference on Science and Technology for Youths. Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangkok, June 10-11, 2016. pp. 290.
 2. Supradit, K., Muenpo, C. and Thongboon, L. 2015. Comparative histological structure of esophagus and small intestine of giant mudskipper (Periophthalmodon schlosseri) and blue spotted mudskipper (Boleophthalmus boddarti). The 10 th Conference on Science and Technology for Youths. Faculty of Science, Kasetsart University, Bang Khen, Bangkok, June 19-20, 2015. pp 295.
 3. Niyomrat, K. and Muenpo, C. 2014. Comparative histology of selected regions of the alimentary system of Strombus canarium Linnaeus,1758 and Babylonia areolata Link,1807 (Gastropoda: Prosobranchia). The 9 th Conference on Science and Technology for Youths. Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC, Bangkok, May 30-June 1, 2014. pp 300.
 4. Kuanwili, A., Thongboon, L., Pongsuwan, K. and Muenpo, C. 2014. Preliminary study on the reproductive cycle of spineless cuttlefish, Sepiella inermis (Ferrussac & d’Orbigny, 1848) in Songkhla Lake, Thailand. Proceeding of the International Bioscience Conference and the 5 th Joint International PSU-UNS Bioscience Conference. Phuket, Thailand, September 29-30, 2014. pp. 86.
 5. Niyomdecha, S. and Muenpo, C. 2014. Size at first sexual maturity and reproductive cycle of green mussel (Perma viridis) at the mouth of the Lam Makham canal, Trang Province. Proceeding of the 4 th Marine Science Conference: Blue Ocean Science. The 60 th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, June 10-12, 2014. pp. 232-244.
 6. Suwanjarat, J., Muenpo, C., Thongboon, L. and Pongsuwan, K. 2012. Ultrastructure of spermatogenesis in male spotted babylon, Babylonia areolata affected by TBT. Proceeding of the 29 th Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, Cha-Am, Thailand, January 30 – February 1, 2012. pp. 72-73.
 7. Muenpo, C. and Suwanjarat, J. 2009. The morphological and histological expressions of TBT-induced imposex in Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae). Proceeding of the RGJ Seminar Series LXIV: Science and Technology for the Sustainable Development. Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, September 4, 2009. pp. 11.
 8. Muenpo, C. and Suwanjarat, J. 2007. Reproductive cycle of the spotted babylon, Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae) in the Gulf of Thailand. Proceeding of the RGJ – Ph.D. Congress VIII. Jomtien Palm Beach Resort Pattaya, Chonburi, April 20-22, 2007. pp. 251
 9. Muenpo, C., Suwanjarat, J. and Klepal, W. 2007. Acute toxicity of tributyltin to the spotted babylon, Babylonia areolata (Gastropoda: Buccinidae). Proceeding of the 7 th National Graduate Research Conference. Prince of Songkla University, Surat Thani campus, Surat Thani, April 4-5, 2007. pp. 96.
Articles/Books/Book chapters

 1. Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. and Muenpo, C. 2017. Optimal protein replacement of fish meal by mackerel condensate in diet for giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). Aquaculture Research. 48(2): 697-710.
 2. Wattanakul, W., Wattanakul, U., Thongprajukaew, K. and Muenpo, C. 2017. Fish condensate as effective protein replacer of fish meal in diet for striped snakehead (Channa striata). Fish Physiology and Biochemistry. 43(1): 217-228.
 3. Muenpo, C., Suwanjarat, J. and Klepal, W. 2011. Ultrastructure of oogenesis in imposex females of Babylonia areolata (Caenogastropoda: Buccinidae). Helgoland Marine Research. 65: 335–345.
 4. Suwanjarat, J., Muenpo, C. and Thongbun, L. 2008. Reproductive cycle of Babylonia areolata in the Gulf of Thailand. Thaksin University Journal. 11(2): 71-86.
Courses
CodeSubject
330-102Principles of Biology II
331-102Principles of Biology Laboratory II
331-101Principles of Biology Laboratory I
330-106Biology
331-106Biology Laboratory
330-212Comparative Vertebrate Zoology
330-475Seminar in Biology
331-491Project in Biology I
330-311Animal Histology
330-435Entomology
330-440Animal Developmental Biology
330-471Microtechniques
330-523Insect Morphology and Physiology
330-571Histochemistry