หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) – วท.บ. (ชีววิทยา)
B.Sc. (Biology)

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อ B.Sc. (Biology)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยการรับตรง 14 จังหวัด โครงการทุนเรียนดี โครงการวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โครงการพสวท. โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพิเศษ เช่น โครงการ Sci-seed ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 2. เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และพลศึกษา จำนวน 12 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 26 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาบังคับ จำนวน 55 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 10 – 13 หน่วยกิต
   • แผนปกติ 13 หน่วยกิต
   • แผนสหกิจศึกษา 10 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของนักศึกษาชีววิทยา
 1. แสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอดทน
 2. ปฏิบัติตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพหุวัฒนธรรม
 3. ประยุกต์ทฤษฎีทางชีววิทยามาอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและทางทะเล
 4. บูรณการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางชีววิทยา
 5. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 6. สร้างงานวิจัยเพื่อตอบคำถามและแก้ปัญหาทางชีววิทยา
 7. ค้นคว้าความรู้ทางชีววิทยาจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง
 8. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี
 9. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Curriculum title
Bachelor of Science Program in Biology
Diploma title
Bachelor of Science (Biology)
B.Sc. (Biology)
Eligibility for Admission
 1. Applicant has obtained their high school diploma in Sciences and Mathematics or
  equivalent.
 2. Applicant has passed the selection process organized by Office of the Higher
  Education Commission and/or meet the academic criteria specified by Prince of
  Songkhla University or
 3. Applicant has passed the selection process for special programs for example The
  development and Promotion of Science and Talent Project (DPST), Sci-Seed,
  International Science Olympiad.
Graduation Requirements
 1. Candidates have successfully followed the rules of Prince of Songkla University regarding undergraduate education commencing in 2015
 2. Candidates have successfully participated in the activities specified by the rules of Prince of Songkla University
Curricular Structure
Total credits required to enroll: 130

 1. Subjects related to general Education 30 credits
  1. Social Sciences, Humanities studies and Physical education 12 credits
  2. Languages 12 credits
  3. Sciences and Mathematics 6 credits
 2. Subjects specified to the curriculum 94 credits
  1. Basic Sciences 26 credits
  2. Mandatory subjects 55 credits
  3. Elective subjects 10-13 credits (Regular study plan 13 credit, Cooperative
   Education study plan 10 credits)
 3. Elective subjects not necessarily provided by the curriculum 6 credits
Expected Learning Outcome
 1. Students show honesty, punctuality and perseverance
 2. Students follow the “sufficiency economy” philosophy and adjust well to multicultural environment
 3. Students are able to use basic biological knowledge to explain biodiversity both for
  terrestrial and marine systems
 4. Students are able to integrate scientific and mathematical knowledge with social sciences in order to explain biological phenomena
 5. Students follow the rules and exercise academic and professional ethics
 6. Students are able to conduct scientific research in order to answer and solve biological questions
 7. Students are able to conduct a critical literature review in biology from various sources
 8. Students are capable of teamwork both, as leader and team member
 9. Students show efficient and appropriate communication in Thai and English