รศ. ดร. อัญชนา ประเทพ
Asst. Prof. Dr. Anchana PRATHEP

ชื่อ-สกุลรศ.ดร. อัญชนา ประเทพ
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
สถานที่ทำงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้องทำงานB306
โทรศัพท์+66 7428 8510
อีเมล์anchana.p@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=79IO6AQAAAAJ&hl=th&oi=ao
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Anchana_Prathep
Facebook-
Twitter-
Instagram-
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก/วิจัยหลังปริญญาเอก)
ปีที่สำเร็จการศึกษาวุฒิที่ได้รับสาขาวิชาสถาบันการศึกษา
2544Ph.D.Biological ScienceThe University of Liverpool, United Kingdom
2537วท.บ.ชีววิทยามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
งานวิจัยที่สนใจ

 • Sargassum Population Ecology
 • Seagrass ecosystem
งานวิจัยที่สนใจ

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์ บทความและหนังสือ

 1. Hiranphan R, Hiranphan P, Puangpairote T, Prathep A, Eksomtramage L. 2020. Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharita-ceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 57–63
 2. Mayakun J, Prathep A. 2019. Calcium carbonate productivity by Halimeda macroloba in the tropical intertidal ecosystem: The significant contributor to global carbonate budgets. Phycological Research 67: 94–101
 3. Titioatchasai J, Prathep A., Mayakun J. 2019. Pattern of Algal Succession in the Tropical Subtidal Coral Reef Community at Koh Taen, Mu Ko Thale Tai National Park, the Gulf of Thailand. Journal of Fisheries and Environment 43: (3)11–18
 4. Fortes, M.D., Ooi, J.L.S., Tan, Y.M., Prathep, A., Bujang, J.S. et al. 2018. Seagrass in Southeast Asia: A review of status and knowledge gaps, and a road map for conservation. Botanica Marina; Vol.61; Page: 269–288.
 5. Prathep, A., Kaewsrikhaw, R., Mayakun, J. and Darakrai, A. 2018. The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of Halimeda macroloba. Journal of Applied Phycology; Vol.00; Page: 1-8.
 6. Stankovic, M.,| Tantipisanuh, N., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2018. Model-based approach for estimating biomass and organic carbon in tropical seagrass ecosystems. Marine Ecology Progress Series; Vol.596; Page: 61-70.
 7. Khogkhao, C., Hayashizaki, K.-I, Tuntiprapas, P. and Prathep, A. 2017. Changes in seagrass communities along the runoff gradient of the Trang river, Thailand. ScienceAsia Vol.43; Page: 339-346.
 8. Pongparadon, S., C. Zuccarello, G. and Prathep, A. 2017. High morpho-anatomical variability in Halimeda macroloba (Bryopsidales, Chlorophyta) in Thai waters. Phycological Research; Vol.65; Page: 136-145.
 9. Stankovic, M., Panyawai, J., Jansanit, K., Upanoi, T. and Prathep, A. 2017. Carbon content in different seagrass species in andaman coast of Thailand. Sains Malaysiana; Vol.46; Page: 1441-1447.
 10. Muangmai, N., Lewmanomont, K., Prathep, A., Terada, R. and Zuccarello, G.C. 2017. Gracilaria coppejansii sp. nov. (Gracilariales, Rhodophyta), a new flattened species from the Andaman coast of southern Thailand. Botanica Marina; Vol.60; Page: 533-541.
 11. Mayakun, J., Ha Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2017. Resource allocation of Halimeda macroloba Decaisnein relation to nitrogen and phosphorus enrichment. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST); Vol.39; Page: 269-273.
 12. Kaewsrikhaw, R., Ritchie, R. and Prathep, A. 2016. Variations of tidal exposures and seasons on growth, morphology, anatomy and physiology of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook. f. in a seagrass bed in Trang Province, Southern Thailand. Aquatic Botany; Vol.130; Page: 11-20.
 13. Wichachucherd, B., Liddle, L. and Prathep, A. 2016. Wave exposure changes reproductive output and timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, phaeophyceae). Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.38; Page: 105-111.
 14. Kaewsrikhaw, R., Prathep, A., Darakrai, A. and Beer, S. 2016. Photosynthesis and calcification in two Halimeda species from Phuket, Thailand. Botanica Marina; Vol.59; Page:187-192.
 15. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2016. The effect of increasing seagrass root complexity and redox potential on the population of Pillucina vietnamica (Bivalvia: Lucinidae) in southwestern Thailand. Molluscan Research.
 16. Phang, S., Yeong, H., Ganzon Fortes, E., Lewmanomont, K., Prathep, A., Hau, L., Gerung, G. and Tan, K. 2016. Marine algae of the South China Sea bordered by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Raffles Bulletin of Zoology; Vol.2016; Page: 13-59.
 17. Rattanachot, E., Short, F. and Prathep, A. 2016. Enhalus acoroides responses to experimental shoot density reductions in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Marine Ecology; Vol.37; Page: 411-418.
 18. Fujimoto, M., Nishihara, G., Prathep, A. and Terada, R. 2015. The effect of irradiance and temperature on the photosynthesis of an agarophyte, Gelidiella acerosa (Gelidiales, Rhodophyta), from Krabi, Thailand. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY; Vol.27; Page: 1235-1242.
 19. Tuntiprapas, P., S, S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2015. Is Halophila major (Zoll.) Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and ITS sequence. ScienceAsia; Vol.41; Page: 79-86.
 20. Pongparadon, S., Zuccarello, G., Phang, S., Kawai, H., Hanyuda, T. and Prathep, A. 2015. Diversity of Halimeda (chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula. Phycologia; Vol.54; Page: 349-366.
 21. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2015. Species specific effects of three morphologically different belowground seagrasses on sediment properties. Estuarine, Coastal and Shelf Science; Vol.167; Page: 427-435.
 22. Song, S., Phang, S., Lim, P., Lee, W., Hong, D. and Prathep, A.
 23. Wichachucherd, B., Prathep, A. and Zuccarello, G. 2014. Phylogeography of Padina boryana (Dictyotales, Phaeophyceae) around the Thai-Malay Peninsula. EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY; Vol.49; Page: 313-323.
 24. Apichanangkool, P. and Prathep, A. 2014. Changes in seagrass leaf reddening and morphology in response to emersion. BOTANICA MARINA; Vol.57; Page: 433-440.
 25. Kaewsrikhaw, R. and Prathep, A. 2014. The effect of habitats, densities and seasons on morphology, anatomy and pigment content of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f. at Haad Chao Mai National Park, Southern Thailand. Aquatic Botany; Vol.116; Page: 69-75.
 26. Nguyen, V., Detcharoen, M., Tuntiprapas, P., Soe-htun, U., Sidik, B., Harah, M., Prathep, A. and Papenbrock, J. 2014. Genetic species identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY; Vol.14; Page: 92.
 27. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Algal response to nutrient enrichment; insights into growth and chemical concentrations in two algae, Halimeda macroloba Decaisne and Turbinaria conoides (J. Agardh) Kützing. Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.35; Page: 389-395.
 28. Mayakun, J.. Ha Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Effect of nutrient enrichment and herbivry on morphology, reproduction and chemical content of Turbinaria conoides (Phaeophyceae). Phycological Research; Vol.61; Page: 270-276.
 29. Cabaco, S., Apostolaki, E., Garcia-marin, P., Gruber, R., Hemandez, I., Martinez-crego, B., Mascaro, O., Perez, M., Prathep, A., Robinson, C., Romero, J. and Schmidt, A. 2013. Effects of nutrient enrichment on seagrass population dynamics: evidence and synthesis from the biomass-density relationships. JOURNAL OF ECOLOGY; Vol.101; Page: 1552-1562.
 30. Bunsom, C. and Prathep, A. 2012. Effects of salinity, light intensity and sediment on growth, pigments, agar production and reproduction in Gracilaria tenuistipitata from Songkhla Lagoon in Thailan. Phycological Research; Vol.60; Page: 169-178.
 31. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2012. The effects of herbivore exclusion and nutrient enrichment on growth and reproduction of Halimeda macroloba. ScienceAsia; Vol.38; Page: 227-234.
 32. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2012. Gametangial characteristics in the sexual reproduction of Halimeda macroloba Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae). Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.34; Page: 211-216.
 33. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2011. Temporal variation in growth and reproduction of Enhalus acoroides (L.f.) Royle in a monospecific meadow in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. BOTANICA MARINA; Vol.54; Page: 201-207.
 34. Short, F., Polidoro, B., Livingstone, S., Carpenter, K., Bandeira, S., Bujang, J., Calumpong, H., Carruthers, T., Coles, R., Dennison, W., Erftemeijer, P., Fortes, M., Freeman, A., Jagtap, T., Kamal, A., Kendrick, G., Kenworthy, W., La Nafie, Y., Nasution, I., Orth, R., Prathep, A., Sanciangco, J., Tussenbroek, B., Vergara, S., Waycott, M. and Zieman, J. 2011. Extinction risk assessment of the world’s seagrass specie. Biological Conservation; Vol.144; Page: 1691-1971.
 35. Eric Coppejans, E., Leliaert, F., Verbruggen, H., Prathep, A. and Clerck, O. 2011. Rhipidosiphon lewmanomontiae sp. nov. (Bryopsidales, Chlorophyta), a calcified udoteacean alga from the central Indo-Pacific based on morphological and molecular investigations. Phycologia; Vol.509; Page: 403-412.
 36. Win, N., Hanyada, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Phang, S., Abbott, I., Millar, A. and Kawai, H. 2011. A TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS PADINA (DICTYOTALES, PHAEOPHYCEAE) INCLUDING THE DESCRIPTIONS OF FOUR NEW SPECIES FROM JAPAN, HAWAII, AND THE ANDAMAN SEA. Journal of Phycology; Vol.47; Page:
  1193-1209.
 37. Prathep, A., Pongparadon, S., Darakrai, A., Wichachucherd, B. and Sinutok, S. 2011. Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.33; Page: 633-640.
 38. Mayakun, J., Kim, J. and Prathep, A. 2010. Effects of herbivory and season of disturbance on algal succession in a tropical intertidal shore, Phuket Thailand. Phycological Research; Vol.58; Page: 88-96.
 39. Wichachucherd, B., Liddle, L. and Prathep, A. 2010. Population structure, recruitment, and succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales, Heterokontophyta), at an exposed shore of Sirinart National Park and a sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket Province, Thailand. Aquatic Botany; Vol.92; Page: 93-98.
 40. Win, N., Hanyuda, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Htun, S. and Kawai, H. 2010. Four new species of Padina (Dictyotales Phaeophyceae) from the western Pacific Ocean, and reinstatement of Padina japonica. Phycologia; Vol.49; Page: 136-153.
 41. Prathep, A., Rattanachot, E. and Tuntiprapas, P. 2010. Seasonal variations in seagrass percentage cover and biomass at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, Gulf of Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.32; Page: 497-504.
 42. Prathep, A., Lewmanomont, K. and Buapet, P. 2009. Effect of wave exposure on population and reproductive phenology of an algal turf, Gelidium pusillum (Gelidales, Rhodophyta), Songkhla, Thailand. Aqactic Botany; Vol.90; Page: 179-183.
 43. Prathep, A., Sinutok, S. and Pongparadon, S. 2008. Seasonal Variation in Density, Growth rate and Calcium carbonate Accumulation of Halimeda macroloba Decaisne at Tangkhen Bay, Phuket Province, Thailand. Malaysian Journal of Science; Vol.27; Page: 1-8.
 44. Prathep, A., Mayakun, J., Tuntiprapas, P. and Darakrai, A. 2008. Can macroalge recover, 13 months after the 2004 Tsunami: a case study at Talibong Island, Trang Province, Thailand.Journal of Applied Phycology; Vol.20; Page: 907-914.
 45. Thongroy, P., Liao, L. and Prathep, A. 2007. Diversity, abundance and distribution of macroalgae at Sirinart marine national park, Phuket, Thailand. Botanica Marina; Vol.50; Page: 88-96.
 46. Prathep, A., Wichachucherd, B. and Thongroy, P. 2007. Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand. Aquatic Botany; Vol.86; Page: 132-138.
 47. Prathep, A. and Tuntiprapas, P. 2006. Preliminary report on the diversity and community structure of macroalgae before and after the 2004 Tsunami at Taliboug Island, Trang Province, Thailand. Coastal Marine Science; Vol.30; Page: 189-195.
 48. Choi, H., Lee, J., Choo, Y., Chai, K., Kim, Y., Han, J., Prathep, A. and Nam, K. 2006. Phenology of the rhodomelarian algae Neorhodomela aculeata and Ceramium kondoi and their survival strategies against herbivorous snails. Phycological Research; Vol.54; Page: 302-307.
 49. Prathep, A. 2005. Spatial and Temporal Variations in Diversity and Percentage Cover of Macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province, Thailand. ScienceAsia; Vol.31; Page: 225-233.
 50. Mayakun, J. and Prathep, A. 2005. Seasonal variations in diversity and abundance of macroalgae at Samui Island, Surat Thani Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl. 3); Page: 653-663.
รายวิชาที่สอน (ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา)
รหัสวิชารายวิชา
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-250ECOLOGY
330-304MARINE BOTANY
330-431PHYCOLOGY
330-452MARINE ECOLOGY
330-673SEMINAR IN ECOLOGY I
330-673SEMINAR IN BIOLOGY I
330-674SEMINAR IN ECOLOGY II
330-676SEMINAR IN ZOOLOGY II
330-770SEMINAR IN BIOLOGY I
330-771SEMINAR IN BIOLOGY II
331-250ECOLOGY LAB
331-270FIELD BIOLOGY
NameAssoc. Prof. Dr. Anchana PRATHEP
Academic positionAssociate Professor
Present
employment
(Building and room)
B306
Department of Biology, Faculty of Science,
Prince of Songkla University
Telephone+66 7428 8510
E-mailanchana.p@psu.ac.th
Google Scholarhttps://scholar.google.co.th/citations?user=79IO6AQAAAAJ&hl=th&oi=ao
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Anchana_Prathep
Facebook-
Twitter-
Instagram-
EDUCATION (Bachelor degree/Master degree/Doctoral degree/Postdoc)
Year of graduatedDegreeUniversity
2001Ph.D.Biological ScienceThe University of Liverpool, United Kingdom
1994B.Sc.BiologyPrince of Songkla University, Thailand
Field of Interests

 • Sargassum Population Ecology
 • Seagrass ecosystem
Current Researches

CONFERENCE (Poster/Oral Presentation)/Meeting/Proceeding

Articles/Books/Book chapters

 1. Hiranphan R, Hiranphan P, Puangpairote T, Prathep A, Eksomtramage L. 2020. Karyomorphology of Three Halophila species (Hydrocharita-ceae, Alismatales) from Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Chiang Mai Journal of Science 47(1): 57–63
 2. Mayakun J, Prathep A. 2019. Calcium carbonate productivity by Halimeda macroloba in the tropical intertidal ecosystem: The significant contributor to global carbonate budgets. Phycological Research 67: 94–101
 3. Titioatchasai J, Prathep A., Mayakun J. 2019. Pattern of Algal Succession in the Tropical Subtidal Coral Reef Community at Koh Taen, Mu Ko Thale Tai National Park, the Gulf of Thailand. Journal of Fisheries and Environment 43: (3)11–18
 4. Fortes, M.D., Ooi, J.L.S., Tan, Y.M., Prathep, A., Bujang, J.S. et al. 2018. Seagrass in Southeast Asia: A review of status and knowledge gaps, and a road map for conservation. Botanica Marina; Vol.61; Page: 269–288.
 5. Prathep, A., Kaewsrikhaw, R., Mayakun, J. and Darakrai, A. 2018. The effects of light intensity and temperature on the calcification rate of Halimeda macroloba. Journal of Applied Phycology; Vol.00; Page: 1-8.
 6. Stankovic, M.,| Tantipisanuh, N., Rattanachot, E. and Prathep, A. 2018. Model-based approach for estimating biomass and organic carbon in tropical seagrass ecosystems. Marine Ecology Progress Series; Vol.596; Page: 61-70.
 7. Khogkhao, C., Hayashizaki, K.-I, Tuntiprapas, P. and Prathep, A. 2017. Changes in seagrass communities along the runoff gradient of the Trang river, Thailand. ScienceAsia Vol.43; Page: 339-346.
 8. Pongparadon, S., C. Zuccarello, G. and Prathep, A. 2017. High morpho-anatomical variability in Halimeda macroloba (Bryopsidales, Chlorophyta) in Thai waters. Phycological Research; Vol.65; Page: 136-145.
 9. Stankovic, M., Panyawai, J., Jansanit, K., Upanoi, T. and Prathep, A. 2017. Carbon content in different seagrass species in andaman coast of Thailand. Sains Malaysiana; Vol.46; Page: 1441-1447.
 10. Muangmai, N., Lewmanomont, K., Prathep, A., Terada, R. and Zuccarello, G.C. 2017. Gracilaria coppejansii sp. nov. (Gracilariales, Rhodophyta), a new flattened species from the Andaman coast of southern Thailand. Botanica Marina; Vol.60; Page: 533-541.
 11. Mayakun, J., Ha Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2017. Resource allocation of Halimeda macroloba Decaisnein relation to nitrogen and phosphorus enrichment. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST); Vol.39; Page: 269-273.
 12. Kaewsrikhaw, R., Ritchie, R. and Prathep, A. 2016. Variations of tidal exposures and seasons on growth, morphology, anatomy and physiology of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook. f. in a seagrass bed in Trang Province, Southern Thailand. Aquatic Botany; Vol.130; Page: 11-20.
 13. Wichachucherd, B., Liddle, L. and Prathep, A. 2016. Wave exposure changes reproductive output and timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, phaeophyceae). Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.38; Page: 105-111.
 14. Kaewsrikhaw, R., Prathep, A., Darakrai, A. and Beer, S. 2016. Photosynthesis and calcification in two Halimeda species from Phuket, Thailand. Botanica Marina; Vol.59; Page:187-192.
 15. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2016. The effect of increasing seagrass root complexity and redox potential on the population of Pillucina vietnamica (Bivalvia: Lucinidae) in southwestern Thailand. Molluscan Research.
 16. Phang, S., Yeong, H., Ganzon Fortes, E., Lewmanomont, K., Prathep, A., Hau, L., Gerung, G. and Tan, K. 2016. Marine algae of the South China Sea bordered by Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. Raffles Bulletin of Zoology; Vol.2016; Page: 13-59.
 17. Rattanachot, E., Short, F. and Prathep, A. 2016. Enhalus acoroides responses to experimental shoot density reductions in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Marine Ecology; Vol.37; Page: 411-418.
 18. Fujimoto, M., Nishihara, G., Prathep, A. and Terada, R. 2015. The effect of irradiance and temperature on the photosynthesis of an agarophyte, Gelidiella acerosa (Gelidiales, Rhodophyta), from Krabi, Thailand. JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY; Vol.27; Page: 1235-1242.
 19. Tuntiprapas, P., S, S., Pongparadon, S. and Prathep, A. 2015. Is Halophila major (Zoll.) Miquel a big H. ovalis (R. Brown) J.D. Hooker? An evaluation based on age, morphology, and ITS sequence. ScienceAsia; Vol.41; Page: 79-86.
 20. Pongparadon, S., Zuccarello, G., Phang, S., Kawai, H., Hanyuda, T. and Prathep, A. 2015. Diversity of Halimeda (chlorophyta) from the Thai-Malay Peninsula. Phycologia; Vol.54; Page: 349-366.
 21. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2015. Species specific effects of three morphologically different belowground seagrasses on sediment properties. Estuarine, Coastal and Shelf Science; Vol.167; Page: 427-435.
 22. Song, S., Phang, S., Lim, P., Lee, W., Hong, D. and Prathep, A.
 23. Wichachucherd, B., Prathep, A. and Zuccarello, G. 2014. Phylogeography of Padina boryana (Dictyotales, Phaeophyceae) around the Thai-Malay Peninsula. EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY; Vol.49; Page: 313-323.
 24. Apichanangkool, P. and Prathep, A. 2014. Changes in seagrass leaf reddening and morphology in response to emersion. BOTANICA MARINA; Vol.57; Page: 433-440.
 25. Kaewsrikhaw, R. and Prathep, A. 2014. The effect of habitats, densities and seasons on morphology, anatomy and pigment content of the seagrass Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f. at Haad Chao Mai National Park, Southern Thailand. Aquatic Botany; Vol.116; Page: 69-75.
 26. Nguyen, V., Detcharoen, M., Tuntiprapas, P., Soe-htun, U., Sidik, B., Harah, M., Prathep, A. and Papenbrock, J. 2014. Genetic species identification and population structure of Halophila (Hydrocharitaceae) from the Western Pacific to the Eastern Indian Ocean. BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY; Vol.14; Page: 92.
 27. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Algal response to nutrient enrichment; insights into growth and chemical concentrations in two algae, Halimeda macroloba Decaisne and Turbinaria conoides (J. Agardh) Kützing. Songklanakarin Journal of Science and Technology; Vol.35; Page: 389-395.
 28. Mayakun, J.. Ha Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2013. Effect of nutrient enrichment and herbivry on morphology, reproduction and chemical content of Turbinaria conoides (Phaeophyceae). Phycological Research; Vol.61; Page: 270-276.
 29. Cabaco, S., Apostolaki, E., Garcia-marin, P., Gruber, R., Hemandez, I., Martinez-crego, B., Mascaro, O., Perez, M., Prathep, A., Robinson, C., Romero, J. and Schmidt, A. 2013. Effects of nutrient enrichment on seagrass population dynamics: evidence and synthesis from the biomass-density relationships. JOURNAL OF ECOLOGY; Vol.101; Page: 1552-1562.
 30. Bunsom, C. and Prathep, A. 2012. Effects of salinity, light intensity and sediment on growth, pigments, agar production and reproduction in Gracilaria tenuistipitata from Songkhla Lagoon in Thailan. Phycological Research; Vol.60; Page: 169-178.
 31. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2012. The effects of herbivore exclusion and nutrient enrichment on growth and reproduction of Halimeda macroloba. ScienceAsia; Vol.38; Page: 227-234.
 32. Mayakun, J., Kim, J., Lapointe, B. and Prathep, A. 2012. Gametangial characteristics in the sexual reproduction of Halimeda macroloba Decaisne (Chlorophyta: Halimedaceae). Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.34; Page: 211-216.
 33. Rattanachot, E. and Prathep, A. 2011. Temporal variation in growth and reproduction of Enhalus acoroides (L.f.) Royle in a monospecific meadow in Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. BOTANICA MARINA; Vol.54; Page: 201-207.
 34. Short, F., Polidoro, B., Livingstone, S., Carpenter, K., Bandeira, S., Bujang, J., Calumpong, H., Carruthers, T., Coles, R., Dennison, W., Erftemeijer, P., Fortes, M., Freeman, A., Jagtap, T., Kamal, A., Kendrick, G., Kenworthy, W., La Nafie, Y., Nasution, I., Orth, R., Prathep, A., Sanciangco, J., Tussenbroek, B., Vergara, S., Waycott, M. and Zieman, J. 2011. Extinction risk assessment of the world’s seagrass specie. Biological Conservation; Vol.144; Page: 1691-1971.
 35. Eric Coppejans, E., Leliaert, F., Verbruggen, H., Prathep, A. and Clerck, O. 2011. Rhipidosiphon lewmanomontiae sp. nov. (Bryopsidales, Chlorophyta), a calcified udoteacean alga from the central Indo-Pacific based on morphological and molecular investigations. Phycologia; Vol.509; Page: 403-412.
 36. Win, N., Hanyada, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Phang, S., Abbott, I., Millar, A. and Kawai, H. 2011. A TAXONOMIC STUDY OF THE GENUS PADINA (DICTYOTALES, PHAEOPHYCEAE) INCLUDING THE DESCRIPTIONS OF FOUR NEW SPECIES FROM JAPAN, HAWAII, AND THE ANDAMAN SEA. Journal of Phycology; Vol.47; Page:
  1193-1209.
 37. Prathep, A., Pongparadon, S., Darakrai, A., Wichachucherd, B. and Sinutok, S. 2011. Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.33; Page: 633-640.
 38. Mayakun, J., Kim, J. and Prathep, A. 2010. Effects of herbivory and season of disturbance on algal succession in a tropical intertidal shore, Phuket Thailand. Phycological Research; Vol.58; Page: 88-96.
 39. Wichachucherd, B., Liddle, L. and Prathep, A. 2010. Population structure, recruitment, and succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales, Heterokontophyta), at an exposed shore of Sirinart National Park and a sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket Province, Thailand. Aquatic Botany; Vol.92; Page: 93-98.
 40. Win, N., Hanyuda, T., Arai, S., Uchimura, M., Prathep, A., Draisma, S., Htun, S. and Kawai, H. 2010. Four new species of Padina (Dictyotales Phaeophyceae) from the western Pacific Ocean, and reinstatement of Padina japonica. Phycologia; Vol.49; Page: 136-153.
 41. Prathep, A., Rattanachot, E. and Tuntiprapas, P. 2010. Seasonal variations in seagrass percentage cover and biomass at Koh Tha Rai, Nakhon Si Thammarat Province, Gulf of Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.32; Page: 497-504.
 42. Prathep, A., Lewmanomont, K. and Buapet, P. 2009. Effect of wave exposure on population and reproductive phenology of an algal turf, Gelidium pusillum (Gelidales, Rhodophyta), Songkhla, Thailand. Aqactic Botany; Vol.90; Page: 179-183.
 43. Prathep, A., Sinutok, S. and Pongparadon, S. 2008. Seasonal Variation in Density, Growth rate and Calcium carbonate Accumulation of Halimeda macroloba Decaisne at Tangkhen Bay, Phuket Province, Thailand. Malaysian Journal of Science; Vol.27; Page: 1-8.
 44. Prathep, A., Mayakun, J., Tuntiprapas, P. and Darakrai, A. 2008. Can macroalge recover, 13 months after the 2004 Tsunami: a case study at Talibong Island, Trang Province, Thailand.Journal of Applied Phycology; Vol.20; Page: 907-914.
 45. Thongroy, P., Liao, L. and Prathep, A. 2007. Diversity, abundance and distribution of macroalgae at Sirinart marine national park, Phuket, Thailand. Botanica Marina; Vol.50; Page: 88-96.
 46. Prathep, A., Wichachucherd, B. and Thongroy, P. 2007. Spatial and temporal variation in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand. Aquatic Botany; Vol.86; Page: 132-138.
 47. Prathep, A. and Tuntiprapas, P. 2006. Preliminary report on the diversity and community structure of macroalgae before and after the 2004 Tsunami at Taliboug Island, Trang Province, Thailand. Coastal Marine Science; Vol.30; Page: 189-195.
 48. Choi, H., Lee, J., Choo, Y., Chai, K., Kim, Y., Han, J., Prathep, A. and Nam, K. 2006. Phenology of the rhodomelarian algae Neorhodomela aculeata and Ceramium kondoi and their survival strategies against herbivorous snails. Phycological Research; Vol.54; Page: 302-307.
 49. Prathep, A. 2005. Spatial and Temporal Variations in Diversity and Percentage Cover of Macroalgae at Sirinart Marine National Park, Phuket Province, Thailand. ScienceAsia; Vol.31; Page: 225-233.
 50. Mayakun, J. and Prathep, A. 2005. Seasonal variations in diversity and abundance of macroalgae at Samui Island, Surat Thani Province, Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol.; Vol.27(Suppl. 3); Page: 653-663.
Courses
CodeSubject
330-101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
330-250ECOLOGY
330-304MARINE BOTANY
330-431PHYCOLOGY
330-452MARINE ECOLOGY
330-673SEMINAR IN ECOLOGY I
330-673SEMINAR IN BIOLOGY I
330-674SEMINAR IN ECOLOGY II
330-676SEMINAR IN ZOOLOGY II
330-770SEMINAR IN BIOLOGY I
330-771SEMINAR IN BIOLOGY II
331-250ECOLOGY LAB
331-270FIELD BIOLOGY